Fagnettverk Barn og unge

Fagnettverk med fokus på barn og unge er tverrfagleg samansett og har representantar frå både kommunar i Helse Fonna-regionen, Høgskulen på Vestlandet og ulike område i spesialisthelsetenesta.

Mandat

I mandatet for nettverket heiter det: «Målet med nettverket er å bidra til koordinering av kompetansetilbod, utviklingsarbeid og tiltak/prosjekt, for slik å sikra likeverdige tenester til barn og unge i Helse Fonna sitt opptaksområde. Nettverket skal sikre system for å bringe opp aktuelle tema for fellesprosjekt og ha oversikt på kompetansedeling og tilbod. Nettverket skal bidra til å  avdekke flaskehalsar og overlappande samarbeidsområder.»

Arbeidsområda

Nettverket har ut frå mandatet valt å dele arbeidet inn i hovudområda kompetanse, utviklingsarbeid/prosjekt, pasientforløp/tiltakskjede, og oversikt/informasjon. Det er laga handlingsplan for 2018-2020 som viser korleis ressursgruppa vil arbeide med hovudområda.

Aktivitet i nettverket

Organisering

Fagnettverket med fokus på barn og unge er organisert med ei ressursgruppe, som representerer alle partar og instansar som ivaretar barn og unge med helseutfordringar og deira pårørande. I tillegg deltar brukarrepresentantar frå Brukerutvalet og Ungdomsrådet i Helse Fonna. Representantane i ressursgruppa har ansvar for god kommunikasjon med partane/instansane dei er representerar.

Medlemmar

 • Jorid Vea Isdahl, kommunalsjef oppvekst og kultur Tysvær kommune, representant for Haugalandskommunane
 • Lars Johan Lysen, kommunelege Tysvær ved Helsestasjonsforum for Helse Fonna-området og praksiskonsulent i Helse Fonna
 • Nora Beth Lunde Nielsen, funksjonsleiar Barneseksjonen, Helse Fonna
 • Elisabeth Hansen Carnegie, funksjonsleder Familieambulatoriet Helse Fonna
 • Anne Brit Bjerkenes, virksomhetsleder Helsestasjon og skolehelsetjeneste, Haugesund kommune, representant for Haugalandskommunane
 • Siv Merete Handeland, funksjonsleiar BUP Stord
 • Marit Elisabeth Ness, psykologspesialist BUP, Haugesund
 • Lars Malvin Røsseland Kvinge, høgskulelektor Høgskulen på Vestlandet
 • Janne Anita Steindal Jensen, Brukarutvalet i Helse Fonna
 • Emma Sofie La- Pedersen, Ungdomsrådet i Helse Fonna
 • Cathrine Kvamsøy Olsen, koordinator Lærings- og mestringssenteret i Helse Fonna og Barn som pårørande
 • Linn Berntsen, psykologspesialist Ullensvang kommune, representant for Hardangerkommunane
 • Anne Margrethe Sørensen, seksjonsleiar Habilitering, læring og mestring Helse Fonna

Utviklingsarbeid og prosjekt

Fagnettverket er referansegruppe for fleire prosjekt, og bidrar til at ny kunnskap og erfaringar frå prosjekt vert omsett og følgt opp i praksis.

Kontakt

Leiar: Linda Hellen, verksemdsleiar i Barne- og familietenesta Bømlo kommune og representant for kommunane i Sunnhordaland

Kontaktperson og sekretær: Sølvi Heimestøl, FOUSAM