Fagnettverk Barn og unge

Fagnettverk med fokus på barn og unge er tverrfagleg samansett og har representantar frå både kommunar i Helse Fonna-regionen, Høgskulen på Vestlandet og ulike område i spesialisthelsetenesta.

Mandat

I mandatet for nettverket heiter det: «Målet med nettverket er å bidra til koordinering av kompetansetilbod, utviklingsarbeid og tiltak/prosjekt, for slik å sikra likeverdige tenester til barn og unge i Helse Fonna sitt opptaksområde. Nettverket skal sikre system for å bringe opp aktuelle tema for fellesprosjekt og ha oversikt på kompetansedeling og tilbod. Nettverket skal bidra til å  avdekke flaskehalsar og overlappande samarbeidsområder.»

Arbeidsområda

Nettverket har ut frå mandatet valt å dele arbeidet inn i hovudområda kompetanse, utviklingsarbeid/prosjekt, pasientforløp/tiltakskjede, og oversikt/informasjon. Det er laga handlingsplan for 2018-2020 som viser korleis ressursgruppa vil arbeide med hovudområda.

Aktivitet i nettverket

Organisering

Fagnettverket med fokus på barn og unge er organisert med ei ressursgruppe, som representerer alle partar og instansar som ivaretar barn og unge med helseutfordringar og deira pårørande. I tillegg deltar brukarrepresentantar frå Brukerutvalet og Ungdomsrådet i Helse Fonna. Representantane i ressursgruppa har ansvar for god kommunikasjon med partane/instansane dei er representerar.

Medlemmar

 • Jorid Vea Isdahl, kommunalsjef oppvekst og kultur Tysvær kommune, representant for Haugalandskommunane
 • Lars Johan Lysen, kommunelege Tysvær ved Helsestasjonsforum for Helse Fonna-området og praksiskonsulent i Helse Fonna
 • Nora Beth Lunde Nielsen, funksjonsleiar Barneseksjonen, Helse Fonna
 • Elisabeth Hansen Carnegie, funksjonsleder Familieambulatoriet Helse Fonna
 • Anne Brit Bjerkenes, virksomhetsleder Helsestasjon og skolehelsetjeneste, Haugesund kommune, representant for Haugalandskommunane
 • Siv Merete Handeland, funksjonsleiar BUP Stord
 • Marit Elisabeth Ness, psykologspesialist BUP, Haugesund
 • Lars Malvin Røsseland Kvinge, høgskulelektor Høgskulen på Vestlandet
 • Janne Anita Steindal Jensen, Brukarutvalet i Helse Fonna
 • Emma Sofie La- Pedersen, Ungdomsrådet i Helse Fonna
 • Cathrine Kvamsøy Olsen, koordinator Lærings- og mestringssenteret i Helse Fonna og Barn som pårørande
 • Linn Berntsen, psykologspesialist Ullensvang kommune, representant for Hardangerkommunane
 • Anne Margrethe Sørensen, seksjonsleiar Habilitering, læring og mestring Helse Fonna

Prosjekt

Kontakt

Leiar: Linda Hellen, verksemdsleiar i Barne- og familietenesta Bømlo kommune og representant for kommunane i Sunnhordaland

Kontaktperson og sekretær: Sølvi Heimestøl