Barn og unges helsetjeneste – utvikling av standardiserte pasientforløp i Helse Fonna

Bakgrunn for prosjektet
BUPene i Helse Fonna har i flere år arbeidet systematisk med samhandling mot kommuner gjennom systemteamet KIDSA. Kommunene har i denne samhandlingen uttrykt et ønske om mer sammenhengende helsetjenester og en tydeliggjøring av hva som er kommunale oppgaver og ansvar i psykisk helsearbeid barn og unge, og hva som er spesialisthelsetjenesten sin rolle.

Ledelsen ved BUPene i Helse Fonna tok i 2015 initiativ til samhandlingsprosjektet «Barn og unges helsetjeneste – utvikling av standardiserte pasientforløp i Helse Fonna» for å imøtekomme kommunenes behov, samtidig som en har arbeidet med overordnende målsetninger fra Helse- og omsorgsdepartementet om etablering av standardiserte pasientforløp. Prosjektet ble utført i samarbeid med FOUSAM og hadde samhandlingsmidler fra Helse Vest. Brukere, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten var invitert i prosjektet til drøfting og samhandling rundt de utvalgte temaene.

Mål for prosjektet

 • Å sikre sammenhengende helsetjenester mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for barn og unge med psykiske lidelser i Helse Fonna-regionen, og gi barn og unge med psykiske vansker «rett behandling – på rett sted – til rett tid».
 • Utforme og implementere helhetlige pasientforløp for 5 utvalgte tilstandsbilder:
  1. Barn 0-3 år hos barn og unge
  2. Spisevansker hos barn og unge
  3. Komplekse traumer hos barn og unge
  4. Angst
  5. Autismespekterforstyrrelser
 • Fordypning i to av pasientforløpene; ved å samarbeide med utvalgte kommuner om undervisning, veiledning og metodeutvikling vedrørende barn 0-3 år og spisevansker hos barn og unge.

Prosjektet ønsket å arbeide med tydeliggjøring av hvem som gjør hva og når, fra første bekymring for barnet/ungdommen og tidlig intervensjon i kommunehelsetjenesten, via henvisning og behandling i spesialisthelsetjenesten til videre oppfølging i kommunehelsetjenesten. Grenseflateproblematikk og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste har stått sentralt i arbeidet. Resultatet av arbeidet skulle tydeliggjøre samhandlingen mellom helsetjenestene og nedfelles i flytskjemaer med oppskrifter/sjekklister.

Prosjektet var forankret ved BUP Stord og BUP Haugesund.

Arbeidsform og metode
Arbeidet med pasientforløpene ble organisert som arbeidsseminarer etter «Gjennombruddsmodellen» utviklet av Legeforeningen. Ved utarbeiding av pasientforløpene har en benyttet «Forløpshåndbok. Hvordan utarbeide, innføre og følge opp standardiserte pasientforløp».

Finansiering
Prosjektet hadde fått tildelt samhandlingsmidler fra Helse Vest for prosjektperioden 1.1.2016-31.12.2016.

Kontaktinformasjon
For spørsmål vedrørende prosjektet ta kontakt med Ester Marie Espeset (ester.espeset@helse-fonna.no) eller Ingrid Øritsland Våge (ingrid.oritsland.vage@helse-fonna.no).