Barn og unges helsetjeneste – utvikling av standardiserte pasientforløp i Helse Fonna

Barn og unges helseteneste – eit kart over tenestene for barn og unge

Barn og unge som utviklar psykiske helseplager treng ofte hjelp frå ulike tenester og instansar i kommune og spesialisthelseteneste. Tenestene har ulike oppgåver, roller og ansvar. Både dei som skal bruke tenestene og fagfolk kan oppleve systemet av hjelpeinstansar som forvirrande. Det kan vere vanskelig å vite kor ein kan få hjelp og kva som er rett hjelp. 

I prosjekt Barn og unges helseteneste har brukarar, kommunale tenester og spesialisthelsetenesta samarbeida om å utvikle samhandlingsforløp for dei vanlegaste psykiske helseplagene hos barn og unge. Forløpa fungerar som eit kart over tenestene og gir oversikt over dei ulike tenestene si rolle og ansvarsområde. Forløpa er først og fremst laga for fagfolk i tenestene, men informasjonen er tilgjengeleg for alle. Det finst eigen informasjon for barn, unge og føresette.

Målet er at barn og unge skal få rett hjelp frå rett teneste og at tiltaka frå ulike tenester heng saman og blir opplevd som eit heilskapleg tilbod for barn, unge og deira familiar. Det er utvikla samhandlingsforløp for 7 tilstandsbilete. Samhandlingsforløpa er tett knytt opp mot Betre tverrfagleginnsats (BTI) i kommunane.

Fagnettverket barn og unge har vore referansegruppe for prosjektet og bidrar  til  implementering og forankring.  Det er viktig for nettverket at samhandlingsforløpa fungerer og vert nytta i praksis, at dei kjem barn, unge og foreldre til nytte der dei er.

Bakgrunn for prosjektet
BUPene i Helse Fonna har i flere år arbeidet systematisk med samhandling mot kommuner gjennom systemteamet KIDSA. Kommunene har i denne samhandlingen uttrykt et ønske om mer sammenhengende helsetjenester og en tydeliggjøring av hva som er kommunale oppgaver og ansvar i psykisk helsearbeid barn og unge, og hva som er spesialisthelsetjenesten sin rolle.

Ledelsen ved BUPene i Helse Fonna tok i 2015 initiativ til samhandlingsprosjektet «Barn og unges helsetjeneste – utvikling av standardiserte pasientforløp i Helse Fonna» for å imøtekomme kommunenes behov, samtidig som en har arbeidet med overordnende målsetninger fra Helse- og omsorgsdepartementet om etablering av standardiserte pasientforløp. Prosjektet ble utført i samarbeid med FOUSAM og hadde samhandlingsmidler fra Helse Vest. Brukere, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten var invitert i prosjektet til drøfting og samhandling rundt de utvalgte temaene.

Mål for prosjektet

  • Å sikre sammenhengende helsetjenester mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for barn og unge med psykiske lidelser i Helse Fonna-regionen, og gi barn og unge med psykiske vansker «rett behandling – på rett sted – til rett tid».
  • Utforme og implementere helhetlige pasientforløp for utvalgte tilstandsbilder.
  • Fordypning i to av pasientforløpene; ved å samarbeide med utvalgte kommuner om undervisning, veiledning og metodeutvikling vedrørende barn 0-3 år og spisevansker hos barn og unge.

Prosjektet ønsket å arbeide med tydeliggjøring av hvem som gjør hva og når, fra første bekymring for barnet/ungdommen og tidlig intervensjon i kommunehelsetjenesten, via henvisning og behandling i spesialisthelsetjenesten til videre oppfølging i kommunehelsetjenesten. Grenseflateproblematikk og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste har stått sentralt i arbeidet. Resultatet av arbeidet skulle tydeliggjøre samhandlingen mellom helsetjenestene og nedfelles i flytskjemaer med oppskrifter/sjekklister.

Prosjektet var forankret ved BUP Stord og BUP Haugesund.

Arbeidsform og metode
Arbeidet med pasientforløpene ble organisert som arbeidsseminarer etter «Gjennombruddsmodellen» utviklet av Legeforeningen. Ved utarbeiding av pasientforløpene har en benyttet «Forløpshåndbok. Hvordan utarbeide, innføre og følge opp standardiserte pasientforløp».

Finansiering
Prosjektet ble gjennomført i perioden 2016-2018 med samhandlingsmidler fra Helse Vest. Arbeidet implementeres nå i Helse Fonna-regionen, samtidig som erfaringene herfra blir nyttet både regionalt og nasjonalt.

Kontaktinformasjon
For spørsmål vedrørende prosjektet ta kontakt med Ester Marie Espeset (ester.espeset@helse-fonna.no) eller Ingrid Øritsland Våge (ingrid.oritsland.vage@helse-fonna.no).