Brukermedvirkning

Retningslinjer og rutiner for brukermedvirkning

Retningslinjene for brukermedvirkning i FOUSAM ble oppdatert med ny sjekkliste og justerte satser for honorering i juni 2018. Se Retningslinjer for brukarmedverknad i FOUSAM (juni18).

Disse retningslinjene er nå under revidering og forventes oppdatert våren 2023.

FOUSAM vil legge til rette for at erfaringskunnskap skal inkluderes i arbeidet med å bygge opp og videreutvikle prosjekt og tjenestetilbud.

Målet er å skape et godt samarbeid mellom brukerrepresentanter og tjenesteapparatet basert på:

  • Reell medvirkning
  • Bedre kvalitetssikring av tjenestene
  • Gjensidig respekt
  • Likeverdig kommunikasjon
  • Styrking av tjenesteapparatet sin forståelse av reell brukermedvirkning fra et brukerperspektiv

Det har vært inngått kontrakt mellom brukerrepresentant og FOUSAM, se Retningslinjer for brukarmedverknad i FOUSAM (juni18).

Retningslinjene er utviklet i FOUSAM på oppdrag fra Samhandlingsutvalget (SU), godkjent november 2014 (rapport).Brukerbank

Erfaringskonsulenten i FOUSAM og samhandlingskoordinatoren i Helse Fonna har sammen med fagnettverk for læring- og mestring utviklet en brukerbank som er et viktig redskap i rekrutteringsarbeidet med å skaffe brukere til ulike typer oppdrag som brukerrepresentanter i helsetjenesten. Enten vi snakker om råd, utvalg, nettverk, prosjekt, forskning eller andre fora der brukerne skal være representert. Vil du registrere deg i brukerbanken? Ta kontakt med FoU-rådgiver Sigrid Bøthun i FOUSAM.


Samling for brukerorganisasjoner og erfaringsformidlere

En gang i året gjennomføres det samlinger for brukerorganisasjonene. Målet med disse samlingene er at brukerorganisasjonene skal bli kjent med hverandres tilbud og utveksle erfaringer, samt at brukerbevegelsen og fagfeltet skal knyttes tettere sammen. I tillegg gjennomføres det samlinger for erfaringsformidlere der målet er å gi erfaringsformidlere råd og tips i viktig jobb.


Nyttig verktøy for brukermedvirkning i praksis

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse har laget fire korte filmer som belyser muligheter og utfordringer ved brukermedvirkning i utvikling av lærings- og mestringstilbud. I filmene vil du bli nærmere kjent med hva brukermedvirkning er, hvorfor det er viktig og hvordan vi best kan få til medvirkning i utvikling av tilbud. Det er også en egen film om rekruttering av brukerrepresentanter.

Filmene kan benyttes til undervisning eller foredrag og som verktøy i arbeidet med kompetanseheving innen lærings- og mestringsfeltet.

www.fousam.no/verktoykasse/filme-laeringsverktoyHar du spørsmål?

Ta kontakt med FoU-rådgiver Sigrid Bøthun.

E-post: sigrid.boethun@helse-fonna.no