Ny lærebok – «Helsepedagogiske metoder»

med kapittelbidrag fra rådgiver i FOUSAM, Sølvi Heimestøl. Formålet med boka er gi deg, som er opptatt av økt helsekompetanse i befolkningen, noen verktøy med på veien. Boka har nettopp mottatt flott anmeldelse i Tidsskriftet, se her. Boken er praktisk rettet, men du finner også aktuell teori og forskning innen helsepedagogikk. Eksempler på tilnærminger og metoder […]

Recovery-workshop med flott gjeng!

Worshop med flott gjeng fra Jæren Recovery college og Bergen Recoveryskole Gjengen er godt i gang med samarbeid om kursledermodul for recoverykurs, sier Kari Nygård og Veronica Lopez som sammen med Sigrid Bøthun har representert Recovery ressursbase i dette arbeidet. «Givende og lærerikt å utveksle erfaringer på tvers av miljøene !» «Det er spennende å se at […]

Verktøykassen

Prosjektveienhttp://fousam.no/wp-content/uploads/2020/11/Prosjektveien-FOUSAM-2020.pptx Prosjektoversikthttp://fousam.no/wp-content/uploads/2020/11/Prosjektoversikt-FOUSAM2020.pptx Møteplanlegger http://fousam.no/wp-content/uploads/2020/11/FOUSAM_møteplanlegger-2020.docx

Ny avtale om drift av FOUSAM

Kommunane i Helse Fonna- regionen og føretaket har inngått ny avtale om felles FOU-eining, FOUSAM, som er gjeldande frå 1.juli. Høgskulen på Vestlandet har vore medeigar frå starten av i 2014. Dei har no trekt seg frå det formelle samarbeidet rundt drift av FOUSAM, men vil fortsatt vera ein viktig samarbeidspart.   Karmøy kommune blir vertskommune for FOUSAM […]

Ny arbeidsgruppe for å ivareta barn som pårørande

«Står det at man skal ivareta barn som pårørende, så skal man det – uansett om man synes  samtalen er vanskelig.» Utspelet kjem frå ein av representantane i Helse Fonna sitt ungdomsråd. I juni 2019 vart rapporten frå samhandlingsprosjektet om barn som pårørande publisert. Temaet var korleis sikre god samhandling i spesialist- og kommunehelseteneste. FOUSAM […]

Nyttige erfaringar frå samhandling i krisesituasjon

Korleis har kommunane og helseføretaket opplevd samhandlinga i denne uvanlege krisesituasjonen me har stått i denna våren? Me har spurt Reidun Mjør, påtroppande Samhandlingssjef i Helse Fonna HF og Nora Olsen-Sund, helse- og sosialleiar i Karmøy kommune, om deira erfaringar. Korleis har samhandlinga fungert nå i corona-situasjonen, Reidun Mjør? Det har vore tett og god dialog mellom Helse […]

FOUSAM-prosjekt har igjen fått midler!

Fylkesmannen i Rogaland og Vestland har bevilget 2.2 millioner kroner for å videreutvikle «Recovery ressursbase». I Helse Fonna-regionen har 10 av de 16 kommunene inngått avtale med foretaket om å samarbeidet for å styrke recovery orientert praksis i tjenestene. De nye midlene gjør det mulig å samarbeide videre om opplæringstiltak som supplerende tiltak for personer med alvorlige […]

Stor interesse for Recovery i Helse Fonna-regionen

9. desember 2019 gjennomførte prosjektet Recovery ressursbase erfaringssamling på Stemnestaden i Tysvær. Dette var ei oppfølging av Læringsnettverket psykisk helse og rus, med fokus på recoveryorientert praksis, 2016-2017. Det var 140 deltakarar frå kommunar, helseforetak og brukarorganisasjonar. Fokus på dagen var «Å bygge liv i eit samfunnsperspektiv». Les Verdigrunnlaget og programmet Alle presentasjonane frå Recoveryfagdag […]

Saman med tre forskarar har erfaringskonsulent Connie Straume skrive ein vitskapleg artikkel

Artikkelen Erfaringsmedarbeidere som aktører i utdanning av psykisk helsearbeidere presenterer funn frå eit pedagogisk aksjonsforskingsprosjekt der erfaringsmedarbeidarar har vore deltakarar i refleksjonsgrupper med studentar på tverrfagleg vidareutdanning i psykisk helsearbeid. -Hensikta med artikkelen var å utforska på kva måte erfaringsmedarbeidarane bidrog til studentane si læring knytta til brukarkunnskap, samt kva utbytte erfaringsmedarbeidarane hadde av å delta […]

Gode tilbakemeldingar frå foreldregruppa

-Vi er stolte av å vere ein del av dette! Det var oppsummeringa frå arbeidsgruppa som planla og gjennomførte foreldregruppe i barnehagen i Bømlo kommune, hausten 2019. Deltakarar i gruppa var foreldre som har barn med nedsett funksjonsevne. Tilbakemeldingane viste at det å delta i gruppa betydde ein forskjell.-Vi fekk bidra med verktøy til foreldra […]