Dialogmøte 2023 (01.02.2023)

Korleis kan kommunar og spesialisthelsetenesta samhandle med, og om, personar med kjent risikoåtferd, som har behov for langvarige og koordinerte tenester? 

Målet med dialogmøte er å bli betre kjent med kvarandre sin kvardag og lovverket og rammer som styrer dei ulike tenestene. Eit anna mål er å få til betre samhandling med og rundt personar med periodevise utfordringar knytt til vald og farleg åtferd.

Tid
Onsdag 01.februar, klokken 09:30-15:00

Sted
Maritim Hotel Haugesund

Målgruppe

  • Avdelingsleiarane i Klinikk psykisk helsevern og rus
  • Pasient- og pårøranderepresentantar i Brukarråda i klinikken
  • Erfaringskonsulentar og fagpersonell frå ulike FACT-team, akutt og avrusingseiningar, DPS, LMS
  • Fagleg samarbeidsutvalg (FSU) Psykisk helse og rus
  • Personell frå psykisk helse og rustenesta i kommunane
  • Statsforvaltar, politi, kriminalomsorgen og kontrollkommisjon

Program
Program Dialogmøte 2023

Påmelding
FULLTEGNET

Scroll to Top