Etablering av ACT-team i Haugesund kommune

Haugesund kommune og Helse Fonna samarbeider om etablering av ACT-team  i Haugesund kommune. ACT-team (assertive community treatment) er et tilbud til rus- og psykiatripasienter som i dag ikke klarer å nyttiggjøre seg eksisterende behandlings- og oppfølgingstilbud. Prosjektet hadde oppstart høsten 2014 og varighet 3-5 år.

Formål

  • Tettere samhandling rundt personer med psykiske lidelser
  • Bedre helheten og kontinuiteten i tjenestene som tilbys
  • Bedre og/eller sikre lettere tilgang på flyt av tjenesteproduksjon mellom disse to forvaltningsnivåene

Styringsgruppe for prosjektet er klinikkdirektør Kenneth Eikeset, Helse Fonna og kommunaldirektør Sissel Hynne, Haugesund kommune. Det er etablert en arbeidsgruppe sammensett av faglige ledere fra kommune og helseforetak. Leder for arbeidsgruppen er Kai Warholm, Haugesund kommune.

Oppgaver

  • Arbeidsgruppen skal utvikle en forpliktende samhandlingsmodell mellom Haugesund kommune og DPS i Helse Fonna.
  • Det skal opprettes et tverrfaglig ACT-team bestående av ansatte fra psykisk helse og rustjenester i Haugesund kommune og fra spesialisthelsetjenesten i psykiatri og rus i Helse Fonna.
  • Ved prosjektets avslutning skal det foreligge et grunnlag for vurdering av tiltaket som et formålstjenlig og varig tilbud.

Målgruppe
ACT-modellen er mest egnet for psykosepasienter med lavt funksjonsnivå og omfattende tilleggsbelastninger. Her inngår også psykoselidelser i kombinasjon med rusmiddelbruk. Prosjektet vil ta utgangspunkt i ACT-håndbok utviklet av Nasjonalt kompetansesenter Rus og Psykiatri i samarbeid med Helsedirektoratet.

Finansiering
Haugesund kommune og Helse Fonna DPS bidrar likt med ressurser inn i prosjektet i form av avgitte personaleressurser fra faste stillinger.
Helsedirektoratet har innvilget prosjektmidler på 1 500 000 for 2014.

Informasjonsmateriell

Omtale i media