Faglig samarbeidsutvalg (FSU) for psykisk helse og rus er i gang

Tirsdag den 13.september så nok et faglig samarbeidsutvalg dagens lys. FSU psykisk helse og rus skal jobbe for bedre pasientforløp på tvers av helseforetak og kommune.

Representanter fra kommuner, helseforetak og brukerutvalg, etatsleder Helse og omsorg, Karmøy kommune Nora Olsen-Sund og leder for FOUSAM Marianne H. Wennersberg var tilstede når gruppen hadde sitt aller første møte på Bjørgene.

 

Det er en godt representert gruppe sammensatt av:

  • Brukerrepresentanter som ser utfordringene fra pasientens ståsted
  • Leder for psykisk helse- og rustjeneste i Karmøy, Tysvær, Vindafjord og Stord kommune
  • Fastlege
  • Avdelingsleder DPS, Helse Fonna
  • Overlege klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna
  • Avdelingsleder psykisk helsevern sykehus, Helse Fonna
  • Funksjonsleder Habilitering for voksne (HAVO)

Målet for FSU er å sikre pasienter et forløp av faglig forsvarlige, helhetlige og sammenhengende tjenester, i samråd med brukeren sine ønsker og behov. 

Erfaringer viser at for å få dette til, må en møtes på tvers av tjenester, kommuner og sjukehus. Det må legges til rette for samhandling gjennom utviklingsarbeid, nettverk og felles kompetanseløft.

Det var en overveldet og engasjert gjeng som hadde mange spørsmål men også mange gode innspill på hvordan de skal løse oppgaven de er satt til å gjøre.

Arbeidsutvalget for FSU psykisk helse og rus:

  • John Gunnar Liknes, leder for psykisk helse- og rustjeneste, Karmøy kommune
  • Hege Røssland, avdelingsleder DPS, Helse Fonna
  • Sigrid Bøthun, rådgiver FOUSAM
Arbeidsutvalget: Fv: Hege Røssland, Sigrid Bøthun og John Gunnar Liknes
Scroll to Top