Familieambulatoriet – et nytt lavterskeltilbud i Helse Fonna

Familieambulatoriet ble etablert som ledd i den nasjonale satsingen på «Barn som pårørende». Dette var det fjerde tilbudet som ble etablert på landsbasis.

Familieambulatoriet er organisatorisk underlagt Medisinsk klinikk og var er samarbeid mellom Medisinsk klinikk, Kirurgisk klinikk og Klinikk for psykisk helsevern. Haugaland A-senter, Solstrand barnevernsenter (Foreldre&Barnavdeling) og ulike instanser i kommunene var og er viktige samarbeidspartnere i prosjektet som er nå i drift.

Vi er et tverrfaglig team bestående av jordmor, pedagog, sykepleier, barnelege og psykolog.

Målsetning
Vi har som mål å bidra til forebygging av rusrelaterte skader og psykososiale vansker hos barn gjennom tidlig innsats i utsatte familier.

Familieambulatoriet skal være et helhetlig tilbud til gravide og småbarnsfamilier der en eller begge foreldrene har eller har hatt et problematisk forhold til rusmidler eller har utfordringer på grunn av psykiske vansker. Vi vil bidra til at familiene fanges opp, og i samarbeid med øvrige hjelpeinstanser bidra til at hver enkelt og familien samlet får den hjelpen som skal til for å trygge barnets omsorgssituasjon og utviklingsmuligheter.

Fokuset blir å hjelpe barna gjennom å styrke foreldrenes omsorgskompetanse og tidlig avdekke eventuell skjevutvikling hos barna. Tilbudet skal ha et familieperspektiv – det skal være fleksibelt og individuelt tilpasset den enkelte families behov. Vi kan følge familien over lengre tid, om nødvendig frem til skolestart.

I tillegg til den kliniske virksomheten kan teamet gi tilbud om veiledning og konsultasjon til kommunale tjenester og øvrig hjelpeapparat som brukerne er i kontakt med.

Vi ønsker å tilby

  • Kartlegging av ressurser og hjelpebehov i familien
  • Forsterket svangerskapsomsorg og samtaler for å forberede til fødsel og foreldreskap
  • Individuelt tilpasset oppfølging etter fødsel
  • Veiledning og råd knyttet til barns utvikling og behov blant annet gjennom oppfølgende barneundersøkelser
  • Bistand i møtet med hjelpeapparatet ved å være en «følgesvenn» til andre instanser

Henvisning
Familieambulatoriet er et lavterskeltilbud i den forstand at både foreldrene selv og øvrige hjelpeinstanser kan henvise direkte til teamet.

Det henvises gjennom vanlige henvisningsrutiner, eller ved å ta direkte kontakt på telefon eller e-post. Henvendelsene skal vurderes fortløpende og tilbud om oppfølging skal komme raskt i gang. Tilbudet er frivillig.

Kontaktinformasjon
Vi har åpent tirsdag-fredag 08:00-15:30

  • Familieambulatoriet: 52 73 26 58
  • Prosjektleder/sykepleier Kjersti N. Bårdsen: 97 15 32 51
  • Pedagog Solveig Haraldseid: 97 15 24 84
  • Jordmor Vigdis B. Johannessen: 97 15 29 73
  • E-post: sb_hfo_familieam@ihelse.net

Informasjonsmateriell