Folkehelsearbeidet- i spenningsfeltet mellom helsetjenesten og befolkningen

Faglig nettverk for folkehelse, helsefremming og forebygging arrangerte fagdag for kommunekontaktene og spesielt inviterte gjester på Tysværtunet 22. januar.

Hoved foreleser var professor Geir Sverre Braut og tema for dagen var:

Folkehelsearbeidet- i spenningsfeltet mellom helsetjenesten og befolkningen. Hvordan kan forebyggende arbeid og klinisk innsats trekke i samme retning? Ulike tema ble berørt, som f. eks:

  • Hva legger vi i begrepene vi bruker om folkehelsearbeidet?
  • Hva satser vi på i folkehelsearbeidet? Innsats for de store gruppene eller høyrisikogrupper?
  • Hva er helse- hva er sykdom? og den politiske konteksten

På fagdagen ble det også presentert to lokale eksempler på redskaper/ tilnærming til folkehelsearbeid.  Eksemplene viste hvordan de jobbet med utfordringer og ressurser på ulike måter, og hvor viktig samhandling og gode forløp er for å skape helse og mestring hos innbyggerne. Inger Lise Bratteteig presenterte BTI som redskap for oppfølging, samhandling og hvordan få fram den aktuelle brukers stemme. Mens Marianne Fjeldheim presenterte resultater fra kols-rehabilitering i sykehuset og hvilken effekt intensivtrening hadde for den enkelt deltaker.

Gruppearbeidet som avsluttet dagen ble en nyttig øvelse i å konkretisere tema/problem for innsats i folkehelsearbeidet og bevisstgjøre oss på hvor innsatsen bør settes inn.

Ressursgruppa for nettverket bruker innspill fra fagdagen til å lage handlingsplan for 2019 og se på mulighetene for felles satsningsområder i Helse Fonna.