Faglig samarbeidutvalg personer med flere kroniske lidelser

Play Video about Marianne H. Espeland, leder FSU Personer med flere kroniske lidelser

FSU personer med flere kroniske lidelser skal sikre helhetlige og sammenhengende tjenester. De skal være i stand til å selv ta avgjørelser rundt egen helse, ha mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem og unngå unødvendige reinnleggelser. FSU skal arbeide for at personer med flere kroniske lidelser og deres pårørende opplever individuelt tilpassede tjenester av god kvalitet, uavhengig av hvor i regionen de bor. FSU skal arbeide helsefremmende gjennom å ivareta menneske i helhet med fokus på ressursene til personen. 

En voksen dame med vondt i kneet, denne illustrasjonen skal illustrere FSU personer med flere kroniske lidelser
En voksen mann i rullestol som skal illustrere FSU kroniske lidelser
En mann som går på tur med staver, dette skal illustrere FSU personer med flere kroniske lidelser
Illustrasjon av en voksen dame som holder seg til hodet, på grunn av smerter. Denne illustrasjonen skal illustrere FSU personer med flere kroniske lidelser
FSU personer med flere kroniske lidelser skal: 
  • Bidra til å utvikle, forvalte og videreutvikle pasient- og samhandlingsforløp for personer med flere kroniske lidelser
  • Bidra til koordinerte kompetanse- og kurstilbud der målgruppen er ansatte med behov for kunnskap relatert til personer med flere kroniske lidelser
  • Etablere, koordinere og følge opp nettverk/arbeidsgrupper, faglige råd og tverrfaglige team innenfor ulike satsingsområder 
  • Bidra til at digitale verktøy og plattformer blir tatt i bruk og videreutviklet til fordel for personer med flere kroniske lidelser og deres pårørende 
  • Bidra til god samhandling rundt individuell plan og/eller koordinator
  • Utvikle og koordinere relevante lærings- og mestringstjenester 
  • Bygge kultur for samarbeid på tvers av sykehusavdelinger/poliklinikker, enheter i kommunene og på tvers av spesialist- og kommunehelsetjeneste
  • Sikre gode rutiner for at hospiteringsordningen tar vare på personer med flere kroniske lidelser
  • Bidra til at barn som er pårørende av personer med flere kroniske lidelser blir varetatt i tråd med lovverket
  • Samarbeide og utveksle informasjon med andre relevante aktører, nettverk og kompetansesenter 

Informasjon kommer

FSU personer med flere kroniske lidelser består av representanter fra kommuner, sykehus, brukere og FOUSAM. 

Klikk her for medlemmer og kontaktinformasjon

Informasjon kommer

Informasjon kommer

Scroll to Top