FSU Personer med flere kroniske lidelser

Denne siden er under arbeid

Målet til FSU Personer med flere kroniske lidelser er å sikre helhetlige og sammenhengende tjenester. De skal være i stand til selv å ta avgjørelser rundt egen helse, ha mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem og unngå unødvendige reinnleggelser. FSU skal arbeide for at personer med flere kroniske lidelser og deres pårørende opplever individuelt tilpassede tjenester av god kvalitet, uavhengig av hvor i regionen de bor. FSU skal arbeide helsefremmende gjennom å ivareta mennesket i helhet med fokus på ressursene til personen.

Hvordan skal vi få til dette?

  • Bidra til å utvikle, forvalte og videreutvikle pasient- og samhandlingsforløp for personer med flere kroniske lidelser
  • Bidra til koordinerte kompetanse- og kurstilbud der målgruppen er ansatte med behov for kunnskap relatert til personer med flere kroniske lidelser
  • Etablere, koordinere og følge opp nettverk/ arbeidsgrupper, faglige råd og tverrfaglige team innenfor ulike satsingsområder
  • Bidra til at digitale verktøy og plattformer blir tatt i bruk og videreutviklet til fordel for personer med flere kroniske lidelser og deres pårørende
  • Bidra til god samhandling rundt individuell plan og/ eller koordinator
  • Utvikle og koordinere relevante lærings- og mestringstjenester
  • Bygge kultur for samarbeid på tvers av sjukehusavdelinger/ poliklinikker, enheter i kommunene og på tvers av spesialist- og kommunehelsetjeneste 
  • Sikre gode rutiner for at hospiteringsordningen tar vare på personer med flere kroniske lidelser
  • Bidra til at barn som er pårørende av personer med flere kroniske lidelser blir varetatt i tråd med lovverket
  • Samarbeide og utveksle informasjon med andre relevante aktører, nettverk og kompetansesenter