Faglig samarbeidsutvalg psykisk helse og rus

Play Video about John Gunnar Liknes, leder FSU Psykisk helse og rus

FSU psykisk helse og rus skal sikre pasienter et forløp av faglig forsvarlige, helhetlige og sammenhengende tjenester, i samarbeid med brukerne sine ønsker og behov.

FSU psykisk helse og rus skal: 

  • Bidra til å sikre helhetlige og sammenhengende tjenester og avklare forventninger gjennom samarbeid om samhandlingsløp, nettverk, kompetansetilbud, utviklingsarbeid og informasjonsflyt
  • Bygge kultur for samarbeid på tvers innen sykehusavdelinger/DPS, enheter i kommunene, og mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten 
  • Bidra til å forbedre rutiner rundt inntak, forbedre kvalitet på henvisninger fra kommunen og bidra til at avvisninger i spesialisthelsetjenesten skjer på rett grunnlag 
  • Bidra til arenafleksible tjenester, som definerer klart ansvar og oppgavedeling mellom aktørene internt i kommunen og spesialisthelsetjenesten
  • Bidra til at nye arbeidsformer og metoder blir innført i psykisk helsevern og rus, der dette er hensiktsmessig for den enkelte kommunen og avdeling i helseforetak
  • Bidra til at barn som er pårørende av personer med psykiske lidelser og rusutfordringer blir tatt i vare på i tråd med lovverket 
  • Bidra til at det blitt lagt til rette for samhandling om læring og mestringstjenester 
Scroll to Top