FSU Psykisk helse og rus

Denne siden er under arbeid

Mål for FSU Psykisk helse og rus, er å sikre pasienter et forløp av faglig forsvarlige, helhetlige og sammenhengende tjenester, i samarbeid med brukerne sine ønsker og behov.

For å nå dette målet har FSU Psykisk helse og rus fokus på å:

  • Bidra til å sikre helhetlige og sammenhengende tjenester og avklare forventninger gjennom samarbeid om samhandlingsforløp, nettverk, kompetansetilbud, utviklingsarbeid og informasjonsflyt
  • Bygge kultur for samarbeid på tvers innen sykehusavdelinger/DPS, enheter i kommunene, og mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten
  • Bidra til å forbedre rutiner rundt inntak, forbedre kvalitet på henvisninger fra kommunen og bidra til at avvisninger i spesialisthelsetjenesten skjer på rett grunnlag
  • Bidra til arenafleksible tjenester, som definerer klart ansvar og oppgavedeling mellom aktørene internt i kommunen og spesialisthelsetjenesten
  • Bidra til at nye arbeidsformer og metoder blir innført i psykisk helsevern og rus, der dette er føremålstenleg for den enkelte kommune og avdeling i helseforetak
  • Bidra til at barn som er pårørende av personer med psykiske lidelser og rusutfordringer blir tatt i vare i tråd med lovverket
  • Bidra til at det blir lagt til rette for samhandling om læring og mestringstjenester