Faglig samarbeidsutvalg skrøpelige eldre

Play Video about Monica Smedsrud, leder FSU Skrøpelige eldre

FSU skrøpelige eldre skal sikre helhetlige og sammenhengende tjenester. De skal være i stand til å selv ta/delta i avgjørelser rundt egen helse, ha mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem og unngå unødvendige innleggelser og reinnleggelser. FSU skal arbeide for at skrøpelige eldre og deres pårørende opplever individuelt tilpassede tjenester av god kvalitet, uavhengig av hvor i regionen de bor. FSU skal arbeide helsefremmende gjennom å ivareta mennesket som helhet med fokus på ressursene til personen. 

FSU skrøpelige eldre skal: 

  • Fremheve skrøpelige eldre ved å identifisere og sikre felles fokus og prioriteringer innenfor ulike satsingsområder og føringer
  • Bidra til å utvikle og forvalte pasient- og samhandlingsforløp for skrøpelige eldre
  • Bidra til å utvikle innovative løsninger
  • Bidra til fagutvikling og kompetansedeling for helsepersonell som arbeider med skrøpelige eldre
  • Etablere, koordinere og følge opp nettverk/arbeidsgrupper, faglige råd og tverrfaglige team innenfor ulike satsingsområder
  • Samarbeide og utveksle informasjon med andre relevante aktører, nettverk og kompetansesenter
  • Bidra til at digitale verktøy og plattformer blir utviklet, tatt i bruk og videreutviklet til fordel for skrøpelige eldre og deres pårørende 
  • Utvikle og koordinere relevante lærings- og mestringstjenester 
  • Bidra til å legge til rette for forskning på tvers av kommunene og foretak
  • Samhandle med utdanningsinstitusjoner i regionen som utdanner helsepersonell

Informasjon kommer

FSU skrøpelige eldre består av representanter fra kommuner, sykehus, brukere og FOUSAM.

Klikk her for medlemmer og kontaktinformasjon. 

Informasjon kommer

Informasjon kommer

Scroll to Top