Geriatrisk fagnettverk

MANDAT OG ORGANISERING

Overordna mål Faglege nettverk vert oppretta for å sikre gode pasientforløp på tvers av nivå. Hovudfokus skal vere fagutvikling, pasientforløp og oppfølging av viktige områder i samarbeidsavtalane mellom føretak og kommunane. Nettverket skal óg ha oversikt på arena og kanalar for samarbeid på feltet.

Mandat vedteke i Samhandlingsutvalet mars 2014

Organisering og forpliktelse for partane

 • Samhandlingsutvalet (SU) etablerer og godkjenner faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna, slik det er beskrive i samarbeidsavtalane.
 • Partane forpliktar seg til deltaking i nettverk som vert oppretta av SU.
 • Medlemmene i nettverket er kontakt- og ressurspersonar for feltet i sin organisasjon. o Arbeidsgivar legg til rette for deltaking og korleis ressurspersonen skal nyttast i eigen organisasjon.
 • Kvar part dekkjer utgifter til deltaking for sine tilsette. Brukarorganisasjonane dekkjer utgifter til deltaking for sine medlemmer, dei kan søkje dekning frå FOUSAM.  Nettverket skal ha ein kontaktperson i FOUSAM.
 • Nettverket skal bidra inn i utvikling av pasientforløp og tilhøyrande prosedyrar på tvers av nivå og i utforming av brosjyrar og undervisningsmateriell. SU kan via FOUSAM setje ned eigne arbeidsgrupper.
 • Nettverket skal med bakgrunn i praksis og oversikt på meldte avvik, bidra til å avdekke flaskehalser og utfordringar i pasientforløpa. Ut frå fagleg kompetanse, erfaring og kunnskapsbasert praksis, skal nettverket komme med forbetringsforslag.
 • Fagseminar og liknande skal arrangerast i samarbeid med FOUSAM.
 • Nettverket skal utarbeide ein handlingsplan for kvart år og sende han til FOUSAM innan 30. november.
 • SU vedtek satsingsområder for FOUSAM. Nettverket sin handlingsplan må vere i tråd med satsingsområda. SU kan óg bestille oppdrag hos nettverket via FOUSAM.
 • Nettverket skal rapportere årleg utført aktivitet til FOUSAM, innan 31. januar.
 • FOUSAM samlar rapporteringar frå alle nettverk og rapporterer vidare til SU innan 28. februar kvart år.

Ved etablering av nettverk, skal desse punkta avklarast og skriftleggjerast:

Mål for nettverket Må ha fokus på gevinst for sluttbrukar (innbyggjar/ pasient/ brukar)

 • Skape et levende nettverk for kompetansebygging, spredning og implementering av geriatrisk og alderspsykiatriske fagkunnskap ut i praksisfeltet
 • Bidra til deling av erfaringer, kompetanse og samhandle om å sikre gode pasientforløp og helhetlige tjenester for eldre med sammensatte lidelser og behov
 • Utarbeide undervisningsmateriell ut i fra nasjonale føringer, samt spre og implementere mest mulig lik praksis innenfor pasientsikkerhet i de ulike organisasjonene
 • Være en pådriver for samarbeidet mellom helseforetak, kommunene, Bjørgene USHT og Høgskulen på Vestlandet (HVL) gjennom å arbeide frem felles arbeidsmetoder og dokumentasjon

Fokusområder

 • Legemidler
 • Fallforebygging
 • Ernæring
 • Trykksår
 • Demens

Bakgrunn for etablering

Beskrive kvifor nettverket vert etablert, med bakgrunn i fagmiljø og leiing si vurdering.

Med bakgrunn i Tjenesteavtale 2, punkt 11 (samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling for pasienter med behov for koordinerte tjenester) og Tjenesteavtale 6 pkt. 4 (avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling) forpliktes partene (helseforetak og kommunene) til å delta i felles faglige nettverk. SU godkjente i møtet 06.02.13 opprettelse av et faglig nettverk i geriatri. Helse Vest og Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) har sett behov for et fagnettverk med bredt geriatrisk fokus i Helse Fonna-regionen. SESAM har derfor bevilget midler til en 20%-stilling til en nettverkskoordinator i Helse Fonna for å gjøre dette arbeidet. Denne personen vil også være Helse Fonnas kontaktperson hos SESAM.

Grunnlagsdokument for etableringa

Skal byggje på lover, forskrifter, retningslinjer, nasjonale handlingsplanar, samarbeidsavtalar og bestillardokument eller andre aktuelle dokument.

 • Nasjonal veileder: Samhandlingsreformen – Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/foretak (HOD) 5
 • Stortingsmelding 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid.
 • Samarbeidsavtalen mellom Helse Fonna og kommunene, bl.a. tjenesteavtale 2 (samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling for pasienter med behov for koordinerte tjenester), tjenesteavtale 3 (ansvars- og oppgavefordeling ved innlegging av pasienter som trenger somatisk tilbud om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetjenesten), tjenesteavtale 4 (avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp), tjenesteavtale 5 (ansvars- og oppgavefordeling ved opphold og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten), tjenesteavtale 6 (avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling) og tjenesteavtale 7 (samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid)

Arbeidsområde

 • Sikre god organisering av fagnettverket for å sikre spredning av kunnskap
 • Utarbeide handlingsplan for kompetanseutvikling for de ulike fokusområdene
 • Utarbeide undervisningsmateriell og ta fram gode arbeidsmetoder; for eksempel bedre pasientinformasjonsflyt mellom helseforetak og kommune
 • Arrangere årlige faglige konferanser med tema innen de ulike fokusområdene
 • Synliggjøre SESAMs og Bjørgene USH sin funksjon i foretak, kommuner og HVL

Deltakarar i nettverket

Skal synleggjere kven som deltek i nettverket: namn på kommunar, sjukehus, brukarorganisasjonar, faginstansar, faggrupper, kompetansesenter med meir.

Helse Fonna, Haugesund sjukehus

Utviklingssenter for sykehjem og helsetjenester

Kommune: Bokn, Bømlo, Haugesund, Karmøy, Sauda, Stord, Sveio

Invitasjon til deltaking vert sendt ut via FOUSAM ved SU-koordinator, SU vedtek samansetting ut frå kandidatar som er meldt inn.

Organisering av nettverket

Nettverket består av følgjande representantar Helse Fonna:

Målfrid Christoffersen, nettverkskoordinator i 20%-stilling Helse Fonna, geriatrisk seksjon

Nina Hauge Helse Fonna, alderspsykiatrisk seksjon

Ingvild Mæland Helse Fonna, alderspsykiatrisk seksjon

Ingeborg Nygård Helse Fonna, alderspsykiatrisk seksjon

Synnøve Skarpenes, Utviklingssenter for sykehjem og helsetjenester

Astrid Håland, Høgskulen på Vestlandet

Marit Langesæter Brukarrepresentant: (er under utarbeiding)