Læring og mestring

Fagnettverket for læring og mestring ble opprettet av samhandlingsutvalget i januar 2013. Nettverket har et felles mandat og har representanter fra kommuner, foretak og brukerorganisasjoner i hvert sykehus/DPS-område.

Fagnettverk for læring og mestring

Høsten 2013 ble fagnettverk for læring og mestring (LMS-nettverk) etablert i Helse Fonna regionen.

Nettverket er forankret i:

 • Tjenesteavtale 2: «Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering, lærings- og mestringstilbod for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester.»
 • Tjenesteavtale 6: «Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling»
 • Tjenesteavtale 10: «Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid»

Mål for nettverket

Nettverket skal bidra til at pasient og pårørende får faglig gode lærings- og mestringstilbud på rett nivå, til rett tid og ut fra geografiske forutsetninger.

Arbeidsområde

 • Utarbeide handlingsplan for utvikling av lærings- og mestringstilbud i området, og plan for gradvis overføring av LM-tilbud som skal etableres i kommunene. I planen skal det gå fram hvilke pasient- og pårørendetilbud som fremover bør tilbys i spesialisthelsetjenesten.
 • Utarbeide plan for kompetanseutvikling på området.
 • Bidra til at opplæring av pasient og pårørende blir en del av pasientforløp på tvers av nivå.
 • Bidra til brukermedvirkning i planlegging, gjennomføring og evaluering av LM-tilbud.
 • Bidra til at foretak og kommuner har oversikt på og er kjent med aktuelle LM-tilbud og at det blir etablert rutiner og kriterium for henvisning mellom tjenestenivå der det er påkrevd.

Organisering

Nettverket har valgt å ha en koordinator i hvert geografisk område: Haugalandet, Hardanger og Sunnhordland.

Haugaland-området:

 • Anna Henriette Hovland (leder)
 • Helene Fjellheim Midthun, (Suldal kommune) kontaktperson kommunene

Hardanger-området:

 • Jorunn Sekse, LMS-team/FOUSAM kontaktperson Odda sjukehus
 • Maren Espedal Miille, (Ullensvang kommune) kontaktperson kommunene

Sunnhordland-området:

 • Sigrid Bøthun, LMS-team/FOUSAM kontaktperson Helse Fonna
 • Britt Mari Farestveit, (Bømlo kommune) kontaktperson kommunene

Arbeidsverktøy

Har du innspill eller kommentarer som skal med videre i neste versjon av dokumentene, da kan du ta kontakt med:

Emy Kirkhus Dale
Konsulent/koordinator
Lærings- og mestringssenteret
Telefon: 52 73 28 82
E-post: emy.kirkhus.dale@helse-fonna.no

Kontakt

Kontaktpersonar:

 • Sigrid Bøthun for Sunnhordland og Hardanger
 • Anna Henriette Hovland for Haugalandet