Nettverk for bedre tverrfaglig innsats/samarbeid

Bedre tverrfaglig innsats/ samarbeid er en struktur som skal bidra til at barn og unge får tidlig og rett hjelp. Det handler om system for samarbeid på tvers av etater i kommunen og mellom kommunen og sjukehuset. De fleste kommunene i vår region er BTI-kommuner og alle legger vekt på tverrfaglig samarbeid. 

For å styrke satsingen er det etablert et nettverk der kommunene og samarbeidspartene kan utveksle erfaringer og lære av hverandre. Kommunene skal få god tilgang til koordinert kompetanse og hjelp til forankring og implementering i egen organisasjon. BTI- strukturen gir tydelige føringer for hvem som skal involveres i hjelp til barn og unge, fra den første uro til spesialisert behandling. Her blir de som er nærmest barnet og foreldre koblet på først og andre koblet på etter behov. BTI-satsingen er utfyllende til Barn og unges helsetjeneste som står for de faglige anbefalingene mens BTI står for strukturen på oppfølgingen. Begge satsingene er forankret i FSU barn og unge og bidrar til utvikling av felles språk, kultur og forståelse hos både hjelpere og barn, unge og foreldre.

Her kan du lese om Nettverkets jubileumssamling oktober 2022.

Bjørn Roar Vagle
KORUS Rogaland og koordinator for nettverket
bjorn.roar.vagle@rogaland-asenter.no

  • Ressurssenter for fagfolk på temaområda vold, traumer og selvmordsforebygging (RVTS-region Vest) 
  • Fylkesmannen Rogaland/Hordaland 
  • Helse Fonna v/Klinikk for psykisk helsevern, BUP (barne- og ungdomspsykiatri) Stord og Haugesund 
  • Uni Research Helse: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU Vest) 
  • Kompetansesenter rus (KoRus/Bergen/Stavanger) 
  • FOUSAM (Eining for forsking og utvikling for samhandling) 
  •  
Scroll to Top