FOUSAM

FoU-enhet for samhandling (FOUSAM) er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna helseforetak og 16 kommuner. Samarbeidet om enheten er forankret i forpliktende avtaler mellom partene. Mandat og oppgaver er gitt av Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) som er ansvarlig styringsorgan.

Vår rolle er å fasilitere og legge til rette for godt samarbeid på tvers av sykehus og kommuner der vi utvikler felles kultur, språk og verdigrunnlag. Teamet har lang og bred erfaring og kompetanse på veiledning, pedagogikk, practice development (PD), ledelse og prosesstyring. Vi skal legge til rette for samskaping og kunnskapsbasert praksis i utvikling av helse- og omsorgstilbud.

Våre oppgaver: 

Illustrasjon av fire personer som samarbeider om et puzzlespill. Det skal illustrere FOUSAM

Vi tilbyr prosjektstøtte fra planlegging og forankring til gjennomføring og evaluering. Fokus er å styrke kvaliteten på prosjektet ved å:

  • sikre deltakelse fra alle parter
  • klargjøre mål og visjoner
  • involvere prosjektdeltakere
  • bidra til godt og likeverdig samarbeid

Vi har ansvar for oppfølging og koordinering av aktiviteten i faglige samarbeidsutvalg (FSU). Hvert FSU har en kontaktperson i FOUSAM som kan bidra med praktisk tilrettelegging, møtestruktur, kreative og involverende arbeidsmetoder og bruk av Teams. 

Helsefellesskapet har ansvar for gjensidig kunnskapsoverføring og kompetanseheving, og FOUSAM er en betydelig kursarrangør i samhandlingsfeltet. Vi arrangerer kurs som er av felles interesse og relevans på tvers av foretak og kommuner. 

FSU har ansvar for kompetanseheving innen sitt fagfelt, mens FOUSAM bistår med veiledning, praktisk planlegging, gjennomføring og markedsføring av tilbudene. 

Følg med under fanen «Kurs» for oppdatert oversikt over våre kurs innen helsepedagogikk, formidling og møteledelse. 

Vi tar brukermedvirkning på alvor og legger til rette for at erfaringskunnskap skal inkluderes i arbeidet med videreutvikling av helse- og omsorgstjenesten. Målet er reell brukermedvirkning i samhandlingsfeltet. 

FOUSAM har retningslinjer for oppfølging og honorering av brukerrepresentanter og for et likeverdig samarbeid.

Les mer.

Scroll to Top