Prosjekt «Lokal samarbeidsavtale mellom Haugaland DPS, Psykisk helsetjeneste og fastleger i Tysvær kommune»

Dette er en samarbeidsavtale laget som et prosjekt mellom Haugaland DPS, Psykisk helsetjeneste (PSHT) og fastleger i Tysvær kommune på bakgrunn av et formannskapsvedtak. I mai 2014 ble styringsgruppen for prosjektet etablert og prosjektskissen utarbeidet. Tjenesteavtalene som kommunen og Helse Fonna helseforetak har forpliktet seg på ligger fast som før.

I prosjektskissen er formulert hva en vil oppnå av samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i Tysvær kommune og hvordan ansvaret mellom begge parter skal fordeles. I tillegg beskrives forventningene til fastleger som skal organisere et samarbeid med psykologspesialist slik at aktuelle pasienter kan drøftes. Det er i noen saker aktuelt at PSTH deltar. Samarbeidsavtalen skal implementeres i daglig drift for varig endring av samhandlingspraksis.

Målsetting

 • Rett behandling, på rett nivå, i rett tid, til rett ressursbruk
  (BEON – beste effektive omsorgsnivå)
  – høyne kvalitet på tilbudet med god samhandling
  – samordnet og helhetlig
  – preget av kontinuitet og sammenheng
  – sikre brukere, pasienter og pårørende eierskap, oversikt, plan og kontinuitet i tilbudet
 • Tilgjengelighet
  Det er behov for nærvær av spesialistkompetanse i kommunehelsetjenesten. Spesialistkompetanse som er nødvendig er psykologspesialist og spesialist i psykiatri.
 • Felles forståelse
  Samarbeidet skal styrke kompetansen og gjensidig forståelse til fastleger, psykisk helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. En skal bygge en god kultur for å utvikle gjensidig tillit og god dialog. Partene skal anerkjenne og kjenne de ulike tjenesteområdene sine mål og prioriteringer.

Avtalen gjelder

 • Pasienter med særlig behov for sammenhengende og samtidige tjenester
  – Pasienter med kjent, alvorlig psykisk lidelse/ROP
  – Pasienter med alvorlig psykisk lidelse, herunder gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og
  – pasienter med sikkerhetsproblematikk
  – Pasienter med psykisk lidelse med mange innleggelser eller langvarig innleggelse i det
  – psykiske helsevernet
 • Pasienter med lettere til moderate lidelser
  – Pasienter med lette til moderate psykisk lidelse/ ROP
  – Pasienter som fastlege og/eller psykiske helsetjeneste ønsker å samarbeide om hvordan en
  – skal forstå og behandle, samt videre avklare nivå på tjeneste og eventuelt samarbeid
 • Veiledning/undervisning
  Haugaland DPS skal tilby undervisning og veiledning etter behov og plan.

Prosjektstatus vår 2016
Psykisk helsetjeneste og Haugaland DPS har fått større forståelse og innsikt i hverandres arbeid og ser at de har mye de samme pasientene. Pasienter som har fått konsultasjoner er fornøyd og har hatt god nytte av prosjektet.

Fastleger har i for liten grad brukt tilbudet fra Haugaland DPS. Derfor blir det endringer til høsten. En skal da inkludere pasienter med rus/ROP-utfordringer i prosjektet siden mange av de alvorlig psykisk syke er rusavhengige.