Prosjektoversikt

Prosjekttittel Prosjektleder Oppstart/ forventet slutt
ACT-team, Haugesund A. Mølstre oppstart høst 2014
Barn som pårørande B. Netland jan. 2017 – des. 2018
Helseteam for eldre, Bokn oppstart okt. 2014
Helseteam for eldre, Bømlo K. Follesø oppstart høst 2015
Samarbeid om Betre tverrfaglig innsats (BTI) i Helse Fonna-regionen B. Netland feb. 2016 – feb. 2021
Samhandlingsprosjekt mellom Tysvær kommune og klinikk for psykisk helsevern E. Kjønø oppstart vår 2015
Tilbod om foreldregruppe i barnehagen i Bømlo kommune S. Heimestøl oppstart juni 2017
«Trygghet i eget hjem» – Et velferdsteknologiprosjekt med utprøving av videokommunikasjon mellom hjemme-tjenesten og hjemmeboende brukere med KOLS, Haugesund G. H. B. Hjorth oppstart des. 2015
Recoverykurs og utdanningsopplegg Kristin Å. Eriksen 2017-2019
Velferdsteknologi, Haugalandet S. Monstad oppstart høst 2015

Kanskje du har en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Eller kanskje du er ny som prosjektleder og trenger hjelp i gjennomføring og planlegging av prosjektet? Da kan du ta kontakt med oss.
.


Avsluttete prosjekter
.

Prosjekttittel Prosjektleder    Kommentarer
Barn og unge sin helsetjeneste – utvikling av standardiserte pasientforløp mellom BUP Haugesund, BUP Stord og kommunane i Helse Fonna E. M. Stornes Espeset og I. Øritsland Våge Evalueringsrapport under arbeid
Brukarråd i samband med planlegging av interkommunal legevakt og ØH-plassar, VESS-kommuner G. Vikingstad Uavklart videre fremdrift
Delprosjekt om korttidsbehandling, observasjonsplasser, legevaktsordning og LMS A. N. Njærheim Videreført til ny fase
Eksistensiell og åndelig omsorg for alvorlig syke og døende i kommunehelsetjenesten, Tysvær M. H. Austreim Implementert i drift
Etablering av «Frisklivsentral med læring- og meistringstilbod», Odda J. Sekse Implementert i drift
Familieambulatoriet, Helse Fonna HF og kommunene i Helse Fonna K. Nygård Bårdsen Implementert i drift
Gruppebasert undervisning og trening for personer med diabetes type II, VESS-kommuner A. Tangeraas Implementert i drift
Helsepedagogikk S. Heimestøl Implementert i drift
Helseteam for eldre D. H. Rønnevik
Hjemmebasert rehabilitering for pasienter med hjerneslag i kommunene Stord, Bømlo og Fitjar B. Nesse Implementeringsgruppe
er planlagt
Hjertetrim – LMS Sveio C. E. Ek Videreført til ny fase
Kartlegging og overføring av pasienter med rehabiliteringsbehov fra sykehuset til kommune-
helsetjenesten, Karmøy
I. S. Rundhaug Uavklart videre fremdrift
KOLS-prosjekt, fase 1 (Kartlegging av kompetanse hos helsepersonell i Tysvær kommune og på Helse Fonna sykehus) T. Alsaker Videreført til fase 2
KOLS-prosjekt, fase 2 (Videreutdanning/ kompetanseheving helsepersonell) K. Tollaksen Videreført til fase 3
KOLS-prosjekt, fase 3 (KOLS-team, Tysvær kommune) T. Alsaker
Kompetanseheving innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt S. L. Skålheim Kompetansehevings-
program med ulike tema
«Korleis betra samhandlinga mellom 1. og 2. linjetjenesta for å gi pasienter med rus, dobbel- eller trippel-diagnose eit betre og meir samanhengande behandlingstilbud.», Odda, Ullensvang, Jondal og Folgefonna DPS H. Crovo Engesæter Samhandlingsteamet videreført til drift
Korttidsbehandling, observasjonsplasser og LMS A. Storebø
Legevakt/ observasjonssenger, fase 1, Odda M. Dagestad
Lindrende behandling, Kvinnherad I. H. Hjelmeland Implementert i drift
Lindrende behandling ved livets slutt, Haugesund kommune A. K. Ådland Tverrfaglig ressurs-
gruppe
Lokalmedisinsk senter, Karmøy I. S. Rundhaug
Læring- og mestringstilbud for personer med KOLS, Karmøy E. Hausken Implementert i drift
Oppfølging av pasientar med behov for samansette tenester med fokus på re-innleggingar, Haugesund, Stord K. Aurdal Enkelte tiltak implementert i drift
Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter A. Birkeland Videreført til fase 2
Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter, fase 2 A. Birkeland Videreført til ny fase «Helseteam for eldre»
Rehabilitering – En kartlegging av rehabilitering i Karmøy kommune og Helse Fonna A. Birkeland Videreført til ny fase
Rehabiliteringssenger i Hardanger kommuner J. Sekse Uavklart videre fremdrift
Rus/Somatikk, Helse Fonna, Haugaland A-senter, psykiatrisk ungdomsteam, Korus vest, Helsedirektoratet, KORFOR D. Lauritzen Implementert i drift
Samhandling om lærings- og mestringstilbud i pasientforløp mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste for hjertepasienter (videreføring), Haugesund, Karmøy, Sveio, Stord, Fitjar, Bømlo, Kvinnherad og Odda/ Ullensvang C. E. Ek Implementert i drift
Tilbod om foreldregruppe i barnehagen i Tysvær kommune A. Weltzien Dalaker Evalueringsrapport under arbeid