FOUSAM-prosjekt har igjen fått midler!

Fylkesmannen i Rogaland og Vestland har bevilget 2.2 millioner kroner for å videreutvikle «Recovery ressursbase». I Helse Fonna-regionen har 10 av de 16 kommunene inngått avtale med foretaket om å samarbeidet for å styrke recovery orientert praksis i tjenestene.

De nye midlene gjør det mulig å samarbeide videre om opplæringstiltak som supplerende tiltak for personer med alvorlige psykiske lidelser og rusutfordringer. Håper dere gleder dere sammen med oss!

Les mer om prosjektet vårt her.

Prosjektleder Sigrid Bøthun, FOUSAM-rådgiver og LM-teamleder i klinikk psykisk helsevern sammen med prosjektmedarbeider Veronica Lopez, erfaringskonsulent i FOUSAM. Foto: Vilde H Lunde.

AVLYST! Korleis motivere til endring? Velkommen til fagdag!

16. april inviterer vi deg som arbeider med læring, meistring og folkehelse til fagdag om endring.

Korleis motivere til endring? er tittelen på fagdagen. Mange har uvanar dei er misnøgde med, men som dei likevel ikkje får til å endre. Lenge har det blitt snakka om kor vanskelig det er å endre inngrodde atferdsmønstre hos mennesker. Nyare forskning viser at hjernen vår har ein fantastisk evne til endring, berre me brukar rett framgangsmåte!

Fagdagen er eit samarbeid mellom Nettverk for læring og mestring i Helse Vest og FOUSAM ved Fagnettverk folkehelse og Fagnettverk
læring og mestring.

Ole Petter Hjelle er hovudforedragshaldar på fagdagen.

Ole Petter Hjelle er hovudforedragshaldar på fagdagen. Han er fastlege, forfattar og hjerneforskar. Hjelle vil med si prisvinnande evne til formidling  gi oss eit betre innblikk i kva som motiverer menneske til endring.

I tillegg vil lokale representantar gi oss konkrete eksempel på kva nettopp dei har opplevd som motiverande for endring.

Tid og stad

Torsdag 16.04.2020 Høgskulen på Vestlandet
Auditorium A, Bjørnsonsgate 45, Haugesund.

Program

Kl 09. 00 Registrering og kaffi

Kl 09.30 Velkommen

Slik samarbeider vi i Helse Fonna-regionen for å fremme folkehelse, læring og mestring! Ved konstituert samhandlingssjef i Helse Fonna Sølvi Heimestøl

Kl 09.45 Dette motiverte meg til endring!
Erfaringsinnlegg frå deltakar på hjartekurs i Helse Fonna.
Erfaringsinnlegg frå deltakar på tilbod i kommunal frisklivssentral

Kl 10.30 Korleis kan friluftsliv fremme god helse?
ved Haugesund Turistforening

Kl 11.00 Lunsj

Kl 11.45 Endring og motivasjon – kva skal til?
ved Ole Petter Hjelle, fastlege, hjerneforskar.

Ole Petter Hjelle er kjent for å vera ein av Norges beste formidlarar og førelesarar. Som lege og hjerneforskar stiller han med sterk faglig kunnskap og bygger føredraga sine rundt erfaringar og forsking. Han underviser både pasientar,
fagpersonar og studentar og er kjent som «treningslegen» etter at han starta ei
mosjonsgruppe der han trenar saman med pasientane sine.

Kl 15.15 Vel heim!

Pris: kr. 100.- inkludert lunsj, må betalast ved påmelding. Påmeldingsfrist 1. april.

For spørsmål, send mail til FOUSAM-rådgjevar Anna Henriette Hovland: anna.henriette.hovland@helse-fonna.no

AVLYST! Fagdag i ernæring

Velkommen til fagdag i ernæring 29. april 2020. Årets fagdag i ernæring har tema overvekt og fedme blant personer med psykisk utviklingshemming. 

Denne dagen vil du få høre om erfaringer med livsstilsendring fra bruker og personal i en lokal kommune, og erfaringer med systematisk ernæringsarbeid i boliger i Oslo. 
Vi har tro på at denne dagen vil inspirere og gi deg praktiske tips til din egen arbeidshverdag. 

Fagdagen er et samarbeid mellom FOUSAM, kliniske ernæringsfysiologer og Habiliteringstjenesten i Helse Fonna HF og representant fra Fjellhaug Butiltak i Tysvær kommune. 

Når og hvor

Fagdagen arrangeres på Tysværtunet kulturhus i Aksdal, onsdag 29.april 2020, fra 9.30 til 15.00

Målgruppe

Ledere og personal i bofellesskap, frisklivssentral, folkehelsekoordinatorer,
pårørende og brukerorganisasjoner.
Innhold i dagen

Program

 • Erfaringsinnlegg ved bruker og personal fra Granvegen
 • Hva vet vi om PUH og overvekt og fedme? Helsepsykologi, livsstilsendring.
 • Personal som ressurs, tvang og makt
 • Systematisk ernæringsarbeid: Hva er et sunt kosthold?
 • Erfaring med ernæringsarbeid i boliger i Sagene bydel, Oslo.
 • Paneldebatt

Påmelding

Meld deg på via deltaker.no. Pris 200 kroner inkludert lunsj. Påmeldingsfrist: 15.04.20.

Kontakt

Har du spørsmål til arrangementet, kontakt Marianne H. Wennersberg, på telefon: 48246811, eller epost: marianne.wennersberg@hvl.no.

Stor interesse for Recovery i Helse Fonna-regionen

F.v: Bernt Netland, KORUS/Helse Fonna, Elin Wetås Jara, seniorrådgjevar KS Rogaland, Veronica Lopez, erfaringskonsulent Recovery ressursbase, Ellen Aarre, Fylkesmannen i Rogaland og Sigrid Bøthun, Læring og mestringsteamet i FOUSAM.

9. desember 2019 gjennomførte prosjektet Recovery ressursbase erfaringssamling på Stemnestaden i Tysvær. Dette var ei oppfølging av Læringsnettverket psykisk helse og rus, med fokus på recoveryorientert praksis, 2016-2017. Det var 140 deltakarar frå kommunar, helseforetak og brukarorganisasjonar.

Det var 140 deltakarar frå kommunar, helseforetak og brukarorganisasjonar.

Fokus på dagen var «Å bygge liv i eit samfunnsperspektiv».

Professor Emerita Marit Borg har i ei årrekke arbeida med forsking og utdanning innan psykisk helse. Ho hadde hovedinnlegget denne dagen med fokus på recovery i eit samfunnsperspektiv.

«Recovery» er en prosess. Det handler om å ta tilbake alt som er tapt, rettigheter, ansvar, avgjørelser, muligheter, støtte og hjelp. Laurie Curtis, 1998.

Marit Borg, professor emerita, Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, Universitetet i Sørøst-Norge.

Kari Nygård og Kjellaug Iversen delte korleis Haugesund kommune har jobba vidare med forbedringsteam etter deltaking i KS-nettverket.

Kari Nygård, avdelingsleiar og Kjellaug Iversen

Erfaringskonsulent Pål Berger delte innslaget «Fyll dagene».

For dei kommunane som er interessert i meir informasjon kjem me gjerne på besøk.

Kontaktinformasjon til prosjektleiing for Recoveryressursbase

 • Veronica Lopez  48112910

Veronica.lopez@helse-fonna.no

 • Sigrid Bøthun, 95838810

Sigrid.boethun@helse-fonn.no

 • Bernt Netland, 91722548

Bernt.netland@helse-fonna.no

Saman med tre forskarar har erfaringskonsulent Connie Straume skrive ein vitskapleg artikkel

Erfaringskonsulent Connie Straume.

Artikkelen Erfaringsmedarbeidere som aktører i utdanning av psykisk helsearbeidere presenterer funn frå eit pedagogisk aksjonsforskingsprosjekt der erfaringsmedarbeidarar har vore deltakarar i refleksjonsgrupper med studentar på tverrfagleg vidareutdanning i psykisk helsearbeid.

-Hensikta med artikkelen var å utforska på kva måte erfaringsmedarbeidarane bidrog til studentane si læring knytta til brukarkunnskap, samt kva utbytte erfaringsmedarbeidarane hadde av å delta i refleksjonsgruppene, står det i samandraget i artikkelen.

I same utgave av Tidsskrift for psykisk helsearbeid er tre vitskaplege artiklar om erfaringskompetanse frå Sunnhordland, Haugaland og Stavanger òg publisert (sjå bilde under).

-For ein flott Blomsterbukket av fokus på Erfaringskompetanse-implementering frå vår region på Sunnhordland, Haugaland og Stavanger, seier erfaringskonsulent Connie Straume ved Stord DPS.    

I same utgave av Tidsskrift som psykisk helsearbeid er dei to andre vitskaplege artiklane publisert.

Straume fortel at det var spennande å vera både moderator i fokusgruppa, medforfattar og likeverdig arbeidskollega i heile artikkelskrivingsprosessen. Ho har skrive artikkelen saman med Åse Renolen, høgskolelektor ved Institutt for helse- og omsorgvitskap ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Christine Øye, professor ved Institutt for helse- og omsorgvitskap ved HVL, og Tove Klepsvik, høgskolelektor ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole.

Artikkelen er publisert i denne utgåva av Tidsskrift for Psykisk helsearbeid.

Gode tilbakemeldingar frå foreldregruppa

Miriam Johannessen, familierettleiar, helsestasjonen på Bømlo, Lene Sortland Nesse, assisterande styrar Maurtua barnehage SA, Janett Lillås Mathiassen, brukarrepresentant, FOUSAM, Sølvi Heimestøl, rådgjevar og prosjektleiar FOUSAM og Helse Fonna.
Maren Johannessen, brukarrepresentant, helsestasjonen på Bømlo var ikkje til stades da bildet vart tatt). FOTO: Terje Rudi

-Vi er stolte av å vere ein del av dette!

Det var oppsummeringa frå arbeidsgruppa som planla og gjennomførte foreldregruppe i barnehagen i Bømlo kommune, hausten 2019. Deltakarar i gruppa var foreldre som har barn med nedsett funksjonsevne.

Tilbakemeldingane viste at det å delta i gruppa betydde ein forskjell.
-Vi fekk bidra med verktøy til foreldra for mestring av kvardagen, og ikkje minst, dei fekk treffe andre i same situasjon, seier deltakarar.

Det er andre gong foreldregruppe i barnehagen vert gjennomført i Bømlo, og er eit samarbeid mellom Maurtua barnehage, helsestasjonen i Bømlo, FOUSAM og Helse Fonna. Tilbodet er blitt ein fast del av oppfølginga av familiar med barn som har nedsett funksjonsevn i kommunen.

-Det er ikkje tvil om at dette er rett bruk av ressursar, det er eit førebyggjande tiltak for heile familien når eit eller fleire barn har varige helseutfordringar, seier Miriam Johannessen, Familierettleiar i Bømlo kommune.

Her finn du brosjyren for tilbodet og meir om opplegget. Arbeidet starta som eit prosjekt og har òg vore prøvd ut i Tysvær kommune. Her finn du prosjektrapportane.

Ønsker du å høyre meir om opplegget eller starte foreldregruppe i din kommune?

Ta kontakt med rådgjevar i FOUSAM Sølvi Heimestøl

Arbeidsgruppa besto av

Miriam Johannessen, familierettleiar, helsestasjonen på Bømlo
Lene Sortland Nesse, assisterande styrar Maurtua barnehage SA
Janett Lillås Mathiassen, brukarrepresentant, FOUSAM
Maren Johannessen, brukarrepresentant, helsestasjonen på Bømlo
Sølvi Heimestøl, rådgjevar og prosjektleiar FOUSAM og Helse Fonna.

Rusta seg for framtida i Læring og meistring-nettverket

Helene Fjellheim Midthun teiknar blomen der kronblada viser kva det betyr for henne som lokal kontaktperson i utkantkommune å vera med i nettverket innan læring og meistring.

På fellesmøte i nettverket for læring og mestring 5.12 blei det jobba med organisering og oppgåver i nettverket.

-Ettersom kart og terreng har endra seg sidan oppstart i 2013, er det naudsynt å sjå på dette. Spesielt er dette aktuelt når Hardangerområdet blir ein kommune frå 1. januar 2020. Ullensvang inkluderer då også Odda og Jondal, seier Sigrid Bøthun, leiar i Læring og meistringnettverket.

Nettverket starta diskusjonen, men konkluderte med at ein treng meir tid til å sjå på konsekvensane av dei foreslåtte endringane. Dei vil difor ta saka opp i neste fellesmøte i april.

Helene Fjellheim Midthun, nestleiar i Læring og mestringsnettverket og kommunerepresentant frå Suldal og Alf Andvesen, brukerrepresentant i nettverket delte begge erfaringar om det å jobba i nettverk.

Helene Fjellheim Midthun, nestleiar i Læring og mestringsnettverket og kommunerepresentant frå Suldal fortalde på fagdagen kva det det betyr for henne som lokal kontaktperson i utkantskommune å vera med i nettverket innan læring og mestring.
– Det gir inspirasjon å møte andre. Å ha ein handlingsplan gir forankring og hjelper å driva arbeidet i eigen kommune. Samhaldet i nettverkssamlingane på Haugalandet gir trygghet i rolla og fører til kvalitet på tenestene til innbyggjerane, seier ho.

Sølvi Heimestøl, rådgjevar i FOUSAM, presenterte mellom
anna kunnskapsoppsummeringar om effekt og samfunnsnytte ved opplæring i grupper.

-Dokumentert helsegevinst er godt å ha med når ein skal argumentera for gode tilbod, seier ho.

Sølvi Heimestøl, denne gong i rolla som leiar for læring og mestringsnettverket i Helse Vest.

Lærte å bli betre til å hjelpa

Hildegunn Gram og Anna Lise Sortland. FOTO: Vilde Hjertholm Lunde

Over tre dagar lærer helsetilsette i Helse Fonna-regionen om formidling, kommunikasjon, rettleiing og samhandling. Dei er på helsepedagogikkurs.

Kurset i Helsepedagogikk går over tre dagar kvar haust. Det blir arrangert på ulike tettstader i Helse Fonna, hausten 2019 blei det haldt på Stord.

Dag to omhandlar gode verktøy i møte med pasient og pårørande. Dagen startar med ein bolk som handlar om kognitiv og sosial læringsteori. Kva er det tankane gjer med oss?
– Tankane er ei viktig drivkraft i høve til korleis me forstår verda, og korleis me forstår samanhengen mellom tankar og kjensler, seier Sigrid Bøthun, leiar for psykisk helsevern ved Lærings- og meistringsnettverket i Helse Fonna.

Snart skal kursdeltakarane gjera praktiske oppgåver for å læra seg helsefremjande tenking og pedagogiske verktøy, i samarbeid mellom erfarne brukarar og helsepersonell.

Sigrid Bøthun. FOTO: Vilde Hjertholm Lunde

Får konkrete verktøy

Kurs i helsepedagogikk er ein modul i det helsepedagogiske tilbodet hos FoU-eining for samhandling (FOUSAM). Målgruppa er tilsette og brukarar i spesialist- og kommunehelsetenesta som er engasjert i helsefremjande og førebyggande arbeid, på gruppe- eller på individnivå. Ei av dei som er kurs er Kjersti Halsne, helsesjukepleiar i Sveio kommune.
– Eg er på kurs for å få konkrete verktøy for å jobba på barneskule og med foreldre. Eg ser at me lærer mykje nyttig som eg kan bruka i jobben min, seier ho.

Kjersti Halsne og Alf Anvedsen. FOTO: Vilde Hjertholm Lunde

Livslang læring

Brukarrepresentant Alf Anvedsen meldte seg på kurset for å sjå korleis Lærings- og meistringssenteret jobbar med helsepedagogikk.
– Eg tenker på korleis eg kan bruka det i livet og i høve til familien min, seier 72-åringen som driv med presentering og veiledning som leiar av interessepolitisk utval i Brukarhuset i Helse Fonna-regionen.
– Eg er glad i å læra, seier han.

Over tre dagar kvar haust lærer helsetilsette i Helse Fonna-regionen om formidling, kommunikasjon, rettleiing og samhandling. FOTO: Vilde Hjertholm Lunde

Feiar på kurs

Hildegunn Gram er den einaste feiaren på kurset. Ho er feiar i Stord brann- og redning og meldte seg på kurset saman med kollega Anna Lise Sortland som er ergoterapeut i Stord kommune. Dei to jobbar saman om å læra 78-åringar i kommunen om brannsikkerhet og tilrettelegging for å gå aldersdomen trygt i møte.
– Kurset er veldig kjekt og nyttig i høve til jobben vår, seier Gram. Sortland er eining.
– Det er praktisk nyttig for oss å gå på kurs saman, seier ho og fortel at dei lærer konkrete metodar for å gå i dialog med brukarar om kva dei kan gjera for å bli meir trygge.
– Det er viktig for oss å høyra frå erfaringsmedarbeidarar, seier Sortland.

F.v: Cathrine Kvamsø Olsen, LMS-rådgjevar, Karoline Taraldsøy, brukarrepresentant, Janne-Elin Trondsen, brukarrepresentant, Emy Kirkhus Dale, LMS-medarbeidar, Christense Eileraas Eek, LMS-medarbeidar, Sigrid Bøthun, LMS medarbeidar, Aase Borgen Haktorson, LMS-medarbeider. FOTO: Vilde Hjertholm Lunde

Nye kurs

Helsepedagogikkurset blir laga av Lærings- og meistringsnettverket i Helse Fonna i samarbeid med læringskrefter frå Høgskulen på Vestlandet, med representantar frå Tysvær og Stord kommune, Helse Fonna og brukarrepresentantar. Neste helsepedagogikkurs blir arrangert neste haust i ein annan kommune i Helse Fonna.

Brukarorientert nysatsing

FOUSAM fekk gode innspel frå erfaringskonsulentar og fagpersonar til korleis utvikla nye tilbod for og i samskaping med personar med rus og psykiske vanskar i Helse Fonna-området på workshop 28. oktober.

Sigrid Bøthun og Veronica Lopez som er tilsette i prosjektet som erfaringskonsulent i 20 % stilling for å vera med å utvikla modellen som skal ligga til grunn for ny søknad. FOTO: Vilde Hjertholm Lunde

Etablerer ressursbase for Recovery College

Målet er å utvikla ein ressursbase for å utvikla recoverybaserte tenester for personar med rus og psykiske vanskar i Helse Fonna-området. Store kommunar som Sandnes har etablert eigne Recovery Colleges. Sidan det i Helse Fonna-området er mange små og mellomstore kommunar, kan det vera vanskelig å etablera eigne Recovery College i kvar kommune.
– Difor etablerer FOUSAM ein ressursbase i vårt samarbeidsområde, med pengestøtte frå Fylkesmannen i Rogaland og Vestland, der kommunar som ønsker å bygga lokal kompetanse kan møtast og hausta erfaringar frå andre når dei skal utvikla eigne tilbod, fortel Sigrid Bøthun, leiar for Lærings- og meistringsteamet i Helse Fonna.

Ressursbasen vil bli eit nettverk rundt arbeidet slik at kommunar og helseføretak i fellesskap kan etablera robuste ordningar etter prosjektperioden er ferdig. Ressursbasen er òg tenkt å ha eit nært og godt samarbeid med lokale brukarorganisasjonar på området.

Målet er å utvikla ein ressursbase for å utvikla recoverybasert helseteneste for personar med rus og psykiske vanskar i Helse Fonna-området. FOTO: Bernt Netland

Fekk gode innspel på workshop

Erfaringskonsulentar blei invitert inn i prosjektgruppa for Recovery ressursbase for å gi innspel til kva som er viktig å få inn i ein søknad om å gå vidare med i utvikling av ein modell.
– Arbeidsprosessen gav mange gode innspel som vil bli tatt med i arbeidet for ny søknad, fortel Sigrid Bøthun.

Koret «Kor e me» med lokale korentusiastar der song er viktig i eigen recoveryprosess. Song og musikk er dokumentert viktig i recovery. Biletet blei tatt på den nasjonale nettverkssamlinga 31. oktober.

Prosjektgruppa består av: Marianne H. Wennersberg, leiar FOUSAM, Sigrid Bøthun, leiar av læring- og mestringsteamet i Helse Fonna og rådgjevar i FOUSAM, Bernt Netland, KORUS/Helse Fonna, Eva Biringer, Forskingsseksjonen Helse Fonna, Kristin Ådnøy Eriksen, Høgskulen på Vestlandet, Anne Veronica Kvilhaugsvik, Karmøy kommune, Elisabeth Haugen, Bømlo kommune. Erfaringskonsulentane i prosjektgruppa er: Veronica Lopez, FOUSAM og Haugesund kommune, Raymond Lunde, Bømlo kommune og Connie Straume, Helse Fonna.

Dette er Recovery

Recovery er ikkje ein beskytta tittel, men desse kvalitetskriteria blir gjerne brukt:

 • Planlegging av kurs og gjennomføring av undervising skal gjerast i eit likeverdig samarbeid mellom brukarar og fagpersonar.
 • Kursa skal organiserast som skuletilbod, der deltakarane er studentar.
 • Skuletilbodet må vera recoveryorientert på alle plan og gi håp, kontroll og mogleikar for den enkelte.
Fleire erfaringskonsulentar gav innspel på workshop 28. oktober. FOTO: Bernt Netland.

Ny erfaringskonsulent

Den 1. september tilsette prosjektet Veronica Lopez som erfaringskonsulent i 20 % stilling. Ho skal vera med å utvikla modellen som skal ligga til grunn for ny søknad. I tillegg har fleire arbeidsgrupper jobba parallelt med å vidareføra aktivitetar frå tidlegare recoveryprosjekt i FOUSAM.
– Det er flott å få med Veronica Lopez som har erfaring med å driva Recoverykurs i Haugesund kommune, seier Sigrid Bøthun.

Hadde samling i Haugesund

Karmøy og Haugesund kommunar har mellom anna gjennom dette prosjektet, deltatt i nasjonalt nettverk for utvikling av Recovery colleges, saman med Høgskulen på Vestlandet,

Den siste samlinga i det nasjonale nettverket var i Haugesund 30.og 31.oktober. Då var prosjektet vertskapsmiljø, i samarbeid med NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) og KBT (Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling).

Inviterer til deltaking

Prosjektet er medarrangør av oppfølgingsdag etter KS (kommunenes sentralforbund) sitt læringsnettverk innen recovery i perioden 2016-2018. Dagen blir arrangert på Stemnestaden i Tysvær 9.desember i samarbeid med KS, Fylkesmennene og KoRUS Vest og Sør.

Frist for å søke nye midlar er 31.12.19.

Fram til då vil prosjektgruppa gjerne bli kontakta for spørsmål om deltaking frå kommunar som ikkje allereie er involvert, seier Sigrid Bøthun.

Her er erfaringskonsulentane som var på samlinga i juni 2019. FOTO: Sigrid Bøthun

Nå kan du også bli en bedre formidler

Vi arrangerer fire nye formidlingskurs i 2020.

Formidlingskursene til FOUSAM blir arrangert for ansatte i Helse Fonna, kommuner og Høgskulen på Vestlandet, i tillegg til brukerrepresentanter. Vi har lang erfaring med formidlingskurs, etter å ha holdt kursene om lag fire ganger per år siden 2015. I januar, april, september og desember arrangerer vi nye todagers-kurs.

Innholdsrike kurs

Kursene inneholder temaene: Kjenne målgruppen, VAKT-modellen, Involvere publikum, Oppførsel (bevissthet og verktøy), Planleggingsverktøy, Improvisasjon og PowerPoint-presentasjon.

– Veldig givende

Kursene er praktisk rettet og deltakerne jobber med sin presentasjon gjennom kursene. Til slutt presenterer deltakerne, og vi får innblikk i arbeidshverdagen deres.
– Vi syns det er veldig givende å bli kjent med deltakerne, og se hvordan de blir enda tryggere i rollen som formidlere i løpet av kurset, sier Marianne Hauge Wennersberg, leder av FOUSAM.
– En ekstra bonus for oss er at vi får nyttig kunnskap om, og innblikk i nye faglige tema, sier hun.

Gode tilbakemeldinger

Idar Høviskeland Pedersen

Idar Høviskeland Pedersen, avdelingsleiar for Organisasjon og informasjon i Haugesund kommune var svært nøgd med kurset, då han deltok.
– Det var innholdsrike kurs med gode eksempler og nyttige praktiske øvelser. Inspirerende og flinke forelesere som gav konstruktive tilbakemeldinger. To dager jeg fikk stort utbytte av, sier han.

Han og erfaringsformidler Ingunn Koløy var blant de som var på formidlingskurs i fjor.

– Lærerikt og spennende

Ingunn Koløy.

-Kursholderne var ærlege og gav oss gode konstruktive tilbakemeldinger. Samtidig ga dei god og oppmuntrande bekreftelse på kva me var gode på! Kurset var lærerikt og spennende, fortel Ingunn Koløy, erfaringsformidlar.