Rusta seg for framtida i Læring og meistring-nettverket

Helene Fjellheim Midthun teiknar blomen der kronblada viser kva det betyr for henne som lokal kontaktperson i utkantkommune å vera med i nettverket innan læring og meistring.

På fellesmøte i nettverket for læring og mestring 5.12 blei det jobba med organisering og oppgåver i nettverket.

-Ettersom kart og terreng har endra seg sidan oppstart i 2013, er det naudsynt å sjå på dette. Spesielt er dette aktuelt når Hardangerområdet blir ein kommune frå 1. januar 2020. Ullensvang inkluderer då også Odda og Jondal, seier Sigrid Bøthun, leiar i Læring og meistringnettverket.

Nettverket starta diskusjonen, men konkluderte med at ein treng meir tid til å sjå på konsekvensane av dei foreslåtte endringane. Dei vil difor ta saka opp i neste fellesmøte i april.

Helene Fjellheim Midthun, nestleiar i Læring og mestringsnettverket og kommunerepresentant frå Suldal og Alf Andvesen, brukerrepresentant i nettverket delte begge erfaringar om det å jobba i nettverk.

Helene Fjellheim Midthun, nestleiar i Læring og mestringsnettverket og kommunerepresentant frå Suldal fortalde på fagdagen kva det det betyr for henne som lokal kontaktperson i utkantskommune å vera med i nettverket innan læring og mestring.
– Det gir inspirasjon å møte andre. Å ha ein handlingsplan gir forankring og hjelper å driva arbeidet i eigen kommune. Samhaldet i nettverkssamlingane på Haugalandet gir trygghet i rolla og fører til kvalitet på tenestene til innbyggjerane, seier ho.

Sølvi Heimestøl, rådgjevar i FOUSAM, presenterte mellom
anna kunnskapsoppsummeringar om effekt og samfunnsnytte ved opplæring i grupper.

-Dokumentert helsegevinst er godt å ha med når ein skal argumentera for gode tilbod, seier ho.

Sølvi Heimestøl, denne gong i rolla som leiar for læring og mestringsnettverket i Helse Vest.
Scroll to Top