Samarbeid om innføring av bedre tverrfaglig innsats i Helse Fonna-regionen

BTI (bedre tverrfaglig innsats) er en organisasjonsmodell som har til hensikt å fremme tidlig innsats overfor utsatte barn og unge, samt bedre samhandlingen internt i kommunene og med spesialisthelsetjeneste.

Modellen er anbefalt av Helsedirektoratet og kommunene Stord, Haugesund og Tysvær var med i et pilotprosjekt i regi av direktoratet for å prøve ut modellen i Norge.

Formålet med samarbeidet om BTI-satsing i vår region, er å tilby kommuner lett tilgjengelig og koordinert støtte i implementeringen av BTI og tilby en arena der kommunene og samarbeidspartene kan utveksle erfaring og lære av hverandre.

Samarbeidspartnerne har forplikter seg til et samarbeid i minst 5 år og skal sammen stimulere arbeidet med BTI i regionen, koordinere felles ressurser, sikre lett og god tilgang til kompetanse, drahjelp og hjelp til implementering og forankring både i den enkelte kommune, hos samarbeidsparter og i gjeldende samhandlingsstruktur.

Fagnettverket Barn og unge er referansegruppe for satsingen.

Samarbeidsparter

  • Ressurssenter for fagfolk på temaområda vald, traumer og sjølvmordsførebygging (RVTS-region Vest)
  • Fylkesmannen Rogaland/Hordaland
  • Helse Fonna v/Klinikk for psykisk helsevern, BUP (barne- og ungdomspsykiatri) Stord og Haugesund
  • Uni Research Helse: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU Vest)
  • Kompetansesenter rus (KoRus/Bergen/Stavanger)
  • Pilotkommuner som har vært med i Helsedirektoratets prosjekt: Stord, Haugesund og Tysvær
  • FOUSAM

Prosjektleder: Bernt Netland, Helse Vest og KORUS Vest
Kontaktperson i FOUSAM: Sølvi Heimestøl

Lenke til nettside om BTI: www.tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI