Samhandling

Ressurs i gjennomføring av samhandlingsreformen

Helsetorgmodellen startet som et samhandlingsprosjekt mellom Helse Fonna, Høgskolen Stord/Haugesund (Høgskolen på Vestlandet fra 1.1.2017) og kommuner i Helse Fonna regionen i 2009 som et svar på utfordringene samhandlingsreformen ga oss. Målet med Helsetorgmodellen var å sikre gode pasientforløp på tvers av forvaltningsnivå. En sentral strategi var oppretting av en felles forsknings- og utviklingsenhet for samhandling. Helsetorgmodellen, som prosjekt, ble avsluttet i desember 2013, men videreføres i drift som FoU-enhet for samhandling (FOUSAM).

Sammen klarer kommunene, helseforetaket og høgskolen å løse utfordringene i Samhandlingsreformen, tilpasset regionens struktur og behov.

Sentralt i Samhandlingsreformen står endringer i helsetjenesten knyttet til den demografiske utviklingen og behovet for å styrke forebygging og koordinerte tjenester. FOUSAM skal bidra til å sikre bedre pasientforløp og helsetjenester til store pasientgrupper, og satse på lærings- og mestringstilbud. Ulike utviklingsprosjekt prøves ut i ulike kommuner og evalueres for å sikre videreutvikling og nyetablering i andre kommuner. Kommunene enes om hvilke helsetilbud den enkelte kommune skal ha, og hvordan de sammen kan dekke totaltilbudet.

st.meld.nr.47

Samhandlingsreformen stiller nye krav til samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. Sammen skal vi skape et godt helsetilbud. Les mer her.

Dette trepartssamarbeidet gjennom en felles FoU-enhet er unikt i Norge. Når kommunene, helseforetaket og høgskolen jobber sammen, muliggjøres utnyttelse av alle partenes kompetanse, ressurser og erfaringer.

Nytteverdiene er mange

  • Mulighet til å påvirke utviklingen av samhandlingsaktiviteten i regionen
  • Tilgang til kompetansehevingstilbud i regi av FOUSAM
  • Tilgang på nettverksressurser som koordineres av FOUSAM
  • Læring gjennom deltagelse i FoU-prosjekt
  • Prosjektopplæring/ veiledning
  • Hjelp til strukturert evaluering av prosjekter
  • Tilgang på arenaer for erfaringsoverføring
  • Tilgang til informasjon om og samarbeid med andre prosjekt

Se samhandlingsavtalene i Helse Fonna-regionen her.

Nettsidene til samarbeidspartene

Samhandling i Helse Vest

Les mer om samhandling i de andre helseforetak i Helse Vest: