Analysegruppe

Evaluere effekten av samhandlingsreformen

Analysegruppen hadde oppstart i mai 2016. Bakgrunn for opprettelsen var at Samhandlingsutvalget så behov for en felles arbeidsgruppe som kan arbeide med lokale/regionale styringsdata for å følge opp samhandlingsreformen. Mandatet tar utgangspunkt i satsingsområder i Samhandlingsutvalgets handlingsplan og vil revideres og oppdateres på bakgrunn av den.

Gruppen består av representanter fra alle tre samarbeidsparter og har samlet sett både analyse- og medisinskfaglig kompetanse. Den skal skaffe informasjon/tallmateriale som kan brukes som grunnlag for faglige refleksjoner og drøftinger og skal være et styringsverktøy både i kommune- og spesialisthelsetjenesten samt i samhandling mellom disse.