Årsmelding

Årsmelding 2017

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna helseforetak, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Fonna-regionen. Finansieringen er delt likt mellom samhandlingspartene.

FOUSAM har 3.15 stillinger. Læring- og mestringsteamet i Helse Fonna (LMS-team) er organisatorisk lagt til FOUSAM og styrker enheten med 1,6 stillinger.

Medarbeiderne i FOUSAM har bred og tverrfaglig kompetanse og har gjennom året tilegnet seg ytterligere erfaring som fasilitatorer samt videreutviklet rollen. Enheten har hatt tolv interne møter og en felles samling med LMS-teamet i fjor.

Satsingsområdene til FOUSAM er foreslått av partene og står uendret fra 2014. Til sammen har FOUSAM gitt prosjektstøtte til tolv samhandlingsprosjekter og har fulgt opp ti faglige nettverk og to arbeidsgrupper i 2017. To doktorgradsstipendiater var tilknyttet enheten i tillegg til forskergruppen «Helseteam for eldre» som bistår med rådgiving og videreutvikling av «Helseteam for eldre»-modellen og Forskergruppen «FIHCS» som ble etablert for å utvikle metoder i samarbeidsbasert praksisutvikling.

En viktig oppgave FOUSAM har er å skape samhandlingsarenaer i regionen. I 2017 har enheten gjennomført forskjellige pasient- og pårørendekurs, temakvelder, fagdager og workshops i samarbeid med partene. I tillegg har FOUSAM arrangert firedagers grunnkurs i helsepedagogikk, påfyllsdag og kurs spesielt for de som arbeider med ungdom, todagers formidlingskurs og ØH-kompetansepakke som en del av kompetansehevingen enheten tilbyr.

FOUSAM skal bidra til økt brukermedvirkning i samhandlingsfeltet. For å sikre reell brukermedvirkning i regionen har enheten ansatt egen erfaringskonsulent. Sammen med Helse Fonna har en utviklet en brukerbank som er et verktøy for å rekruttere brukerrepresentanter til råd og utvalg, forskning og utviklingsprosjekter i FOUSAM- og Helse Fonna-regi. I tillegg ble det arrangert samlinger for brukerorganisasjoner og erfaringsformidlere.

Det er fortsatt behov for å gjøre FOUSAM bedre kjent i regionen. Kommunikasjonsaktivitetene hadde derfor som mål å sikre en felles forståelse av nytteverdien enheten har. I tillegg har FOUSAM støttet prosjekter, nettverk og arbeidsgrupper med forskjellig markedsføringsmateriell.

FOUSAM ser tilbake på nok et år med høy aktivitet og opplever å bidra i stor grad til samhandlingen i vår region. Vi ivaretar oppgaven som Samhandlingsutvalgets utøvende organ og samhandlingsarena for kommunene, helseforetak og høgskolen.

Tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere og FoU-rådgivernes erfaringer underbygger stadig at vi sammen får til mye. Vi har både oversikt, kontakter hos partene, bidrar som fasilitator og tilbyr oppfølging og støtte i utvikling av helsetjenestene. I 2017 har aktiviteten vår særlig vært rettet mot støtte i ledelse av faglige nettverk og arbeidsgrupper og i mindre grad prosjekter.

Strategien fremover er å fokusere på å styrke forskning og innovasjon i fellesskap. Arbeidsgruppen for videreutvikling av FOUSAM, med representanter fra alle tre parter, vil fortsette arbeidet i 2018 for å se på hvordan FOUSAM organisatorisk, økonomisk og faglig kan være et verktøy for konkret samarbeid om forskning i trepartssamarbeidet.

FOUSAM ser frem mot et nytt år med høy aktivitet og god samhandling.

Les hele årsmeldingen 2017.

fousam_årsmelding_2015  FOUSAM årsmelding 2017