Nyttige lenker

Her har vi samlet diverse lenker til andre nettsider som inneholder nyttig informasjon relatert helse og omsorg.

Mer om samarbeidspartnerne våre finner du her.
.

 • Praksisnytt – Nyhetsbrev fra Praksiskonsulentordningen (PKO) i Helse Fonna
  Praksiskonsulentordningen er et nettverk av allmennleger som har ansvar for å utvikle samarbeidet mellom sykehusavdelinger og allmennleger/ private spesialister. I sin funksjon skal PKO medvirke til å sikre helheten og kvaliteten i pasientforløpet.
  .
 • Helse- og omsorgsdepartementet
  Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av blant annet bosted og økonomi. Departementet styrer helse- og omsorgstjenesten gjennom et omfattende lovverk, årlige bevilgninger og ved hjelp av statlige etater, virksomheter og foretak.
  .
 • Helsedirektoratet
  Helsedirektoratet er et fagdirektorat og myndighetsorgan som ligger under og blir etatsstyrt av Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet har også oppgaver fra Kommunal- og regionaldepartementet.
  .
 • Samhandlingsreformen
  Kommuner, helseforetak og utdanningsinstitusjoner har hovedansvaret for å gjennomføre samhandlingsreformen. Målet med reformer er å få et bedre og mer helhetlig helsetilbud.
  .
 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
  For å vite hva som er gode helsetjenester, er forskningsbasert kunnskap avgjørende. Mange opplever det som svært krevende å håndtere den store mengden kunnskap som finnes. Her har Kunnskapssenteret en viktig rolle som tilrettelegger. Senteret oppsummerer forskningsresultater om effekt av behandling eller tiltak.
  .
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
  Folkehelseinstituttet er myndighetenes faglige rådgiver på områdene smittevern, miljømedisin, epidemiologi, psykisk helse, rettsmedisin og rusmiddelforskning. På disse områdene gir instituttet råd og bistand til myndigheter, helsetjeneste, rettsapparat, påtalemyndighet, politikere, media og publikum.
  .
 • Helsebiblioteket
  Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder.
  .
 • Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre
  Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre består av Helse Nords Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) og regionale servicemiljø i henholdsvis Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst. Hovedmålsettingen deres er å gi bistand og rådgivning til medisinske fagmiljøer for oppstart, analyseplanlegging, rapportering og drift av medisinske kvalitetsregistre.
  .
 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
  REK skal forhåndsgodkjenne medisinske og helsefaglige forskningprosjekter, generelle forskningsbiobanker og dispensasjon fra taushetsplikt for annen type forskning.
  .
 • Norsk senter for forskningsdata (NSD)
  NSD er personvernombud for ca. 150 forsknings- og utdanningsinstitusjoner, herunder alle universiteter, høgskoler, flere helseforetak, samt en rekke frittstående forskningsinstitutt og kompetansesentre. Personvernombudets hovedoppgave er å bidra til at institusjonene kan ivareta lovpålagte plikter knyttet til internkontroll og kvalitetssikring av egen forskning.
  .
 • Helseportalen helsenorge.no
  Den offentlige helseportalen gir innbyggerne en enklere og helhetlig tilgang til helse- og omsorgstjenestene, sikre digitale tjenester og kvalitetssikret helseinformasjon på nett. Portalen er en veiviser til informasjon om helse, sykdom, behandling og rettigheter. Innholdet leveres av ulike organisasjoner i helsesektoren.
  .
 • Nettportal for psykisk helse hjelptilhjelp.no
  Nettportalen skal gjør det enklere å lete etter psykisk hjelp. Her finnes informasjon om psykiske hjelpetilbud, mestringskurs og aktivitetstilbud.
  .
 • E-læringsprogram www.pårørendeprogrammet.no
  E-læringsprogrammet av Stiftelsen PårørendeSenteret er rettet mot ansatte i helse-, sosial- og omsorgstjenesten. Programmet gir innspill og oppgaver som stimulerer til refleksjon og utvikling av bedre praksis i møte med pårørende. Programmet er tilgjengelig for alle til kostnadsfritt bruk.
  .
 • Litteraturliste
  FOUSAM har laget en oversikt over anbefalte bøker, bokkapitler og artikler bl.a. til tema brukermedvirkning, kvalitetsforbedring, læring og mestring samt implementering og evaluering.