Vellykket fagdag for barneansvarlige i kommuner og helseforetak i Helse Fonna-området

Av Anne Birgitte Bødtker Ruussjukehusprest Helse-Fonna

Onsdag arrangerte ressursgruppa for Barn som pårørende (BSP)-arbeidet i Helse-Fonna området fagdag for barneansvarlige i spesialist – og kommunehelsetjenesten. I underkant av 70 personer deltok på fagdagen, som ble holdt i auditoriet på Haugesund sjukehus.

Samhandlingssjef Reidun Mjør innledet fagdagen ved å sette søkelyset på hvor viktig samhandling er for de pårørende når noen blir syke. Familiene har en hverdag der de skal forholde seg til utallige instanser.

Målsettingen for all samhandling mellom kommuner og helseforetak er å gi et helhetlig og tverrfaglig tjenestetilbud og et sammenhengende behandlingsforløp som er organisert med utgangspunkt i den enkelte pasient sitt behov. I den sammenhengen blir Barn som pårørende-arbeidet viktig for all samhandling.


Avdelingsleder i skolehelsetjenesten Linn Jensen og psykologspesialist Ingvild Rasmussen i Haugesund kommune orienterte om deres arbeid for barn som pårørende. Barneansvarlig Silje Økland ved Stord DPS delte de muligheter og utfordringer hun møter på som barneansvarlig i sykehus.

Barn som er pårørende, er særdeles sårbare, og en konsekvens av dårlig ivaretakelse kan være at de blir syke selv.

Å snakke med den syke om hvordan sykdom kan påvirke hverdagslivet for hele familien bør være en naturlig del av helsetjenesten.

Likevel viser en undersøkelse gjort av Sykepleien i januar 2022 at under halvparten av de spurte sykepleierne hadde rutiner, retningslinjer og opplæring om Barn som pårørende på sin arbeidsplass. Ansvarlig redaktør Anne Hafstad presenterte resultater fra undersøkelsen. Konklusjonen var klar: 12 år etter at alt helsepersonell ble lovpålagt å ivareta barn og unges behov som pårørende, får ikke barna den oppfølgingen de trenger. I stedet for å forebygge, risikerer en at barna selv blir pasienter som følge av manglende oppfølging.

Etter denne kraftsalven fikk de tilstedeværende tips og råd om gode verktøy for samtaler med barn og unge av Siri Gjesdahl (Barns Beste), Jannike Therkelsen Østenstad (Veiledningsenteret for pårørende) og Siv Emberland (nestleder i ungdomsrådet, HelseFonna). Kompetansenettverket Barns beste bidrar både med forskning og materiell, i tillegg til at de arbeider opp mot myndigheter, offentlige tjenester og frivillige organisasjoner i den hensikt å bedre forutsetningene for de pårørende barna. Lokalt gir veiledningssenteret for pårørende i Haugesund bl.a tilbud om både individuelle samtaler og gruppesamlinger for pårørende til de som sliter med rus, psykisk sykdom eller kriminalitet. Også ungdomsrådet i HelseFonna er engasjerte pårørende som deler av sin erfaring som barn som pårørende gjennom blant annet film og dialog. De har utarbeidet en egen verktøykasse for helsepersonell.

Elin Grindheim Hovda og Heidi Skaatan Vik fra ressursgruppen presenterte "Nyttige tips"
Siri Gjesdal, Barns beste

Dette var inspirerende. Jeg fikk nyttige tips som ny barneansvarlig. Nå vil jeg søke opp de ulike tipsene og nettstedene, slik at jeg kan gjøre en best mulig jobb for barn som pårørende!

Også leder av ressursgruppa Linn Therese Olaussen er fornøyd med dagen.

Det var strålande at det kom så mange! Eg er stolt over programmet og alle innlegga!

Linn Therese Olaussen overrekker Bernt Netland takkegave for super innsats i ressursgruppen
Linn Therese Olaussen overrekker Bernt Netland takkegave for super innsats i ressursgruppen

Ressursgruppa vil jobbe videre for å styrke arbeidet for barn som pårørende. Allerede i april vil de invitere til ny samling, etter alt å dømme en praktisk workshop for alle som arbeider med barn som pårørende i kommuner og spesialisthelsetjeneste.

Bilde av BSP-Ressursgruppa
Ressursgruppa: F.v: Anne Birgitte B. Ruus, HelseFonna, leder Linn T. Olaussen, Fitjar kommune, Heidi Skaatan Vik, Haugesund kommune, nestleder Siv Emberland, ungdomsrådet Helse Fonna, Elin Grindheim Hovda, Etne kommune, Bernt Netland, Helse Fonna og Arnhild Hosås Lura, Helse Fonna

Kort om ressursgruppa for barn som pårørende i Helse Fonna-området:

  • Ble opprettet av FOUSAM i 2020
  • Består av representanter fra ulike kommuner, helseforetaket og Ungdomsrådet i Helse Fonna
  • Noen av medlemmene har vært med siden oppstart av Samhandlingsprosjekt fra 2018
  • Ressursgruppa jobber for å formidle informasjon og innspill på tvers av FSU, være bindeledd for barneansvarlige og kontaktpersoner i HF- området, og tilby ulike fagdager og treningssamlinger
Scroll to Top