Brukermedvirkning

Vi tar brukermedvirkning på alvor og legger til rette for at erfaringskunnskap skal inkluderes i arbeidet med videreutvikling av helse- og omsorgstjenesten. Målet er reell brukermedvirkning i samhandlingsfeltet.  

Illustrasjon av hender som setter sammen en knust hjerte

Målet er å skape et godt samarbeid mellom brukerrepresentanter og tjenesteapparatet basert på:

 • Reell medvirkning
 • Bedre kvalitetssikring av tjenestene
 • Gjensidig respekt
 • Likeverdig kommunikasjon
 • Styrking av tjenesteapparatet sin forståelse av reell brukermedvirkning fra et brukerperspektiv

En brukerrepresentant er en person som representerer en pasient- eller brukergruppe i arbeidet med å utvikle helsetjenester. Brukerrepresentanten har egne erfaringer med å motta tjenester, og derved også god kjennskap til hvordan det oppleves å være bruker.  

For å delta som brukarrepresentant er det ein fordel om du:  

 • Har egen erfaring fra tematikken oppdraget handler om, enten som pasient eller pårørende 
 • Har erfaring med at livet med varige helseutfordringer ikke alltid har vært lett, men at du har bearbeidet situasjonen slik at du nå takler utfordringene bra. 
 • Kjenner andre i samme situasjon og er bevisst at ikke alle har det på samme måte eller har samme erfaringer som du. 

Som brukarrepresentant kan du ha følgende roller og oppgaver:  

 • Delta i faglige samarbeidsutvalg (FSU), nettverk, arbeidsgrupper eller utvalg
 • Delta i prosjekt/arbeidsgruppe som planlegger, gjennomfører og evaluerer utviklingen av tjenestetilbud 
 • Delta med erfarings/brukerinnlegg på fagdager, samlinger, konferanser og kurs
 • Delta i forskning, fokusgruppeintervju, brukerpanel eller lignende oppdrag

FOUSAM har retningslinjer for oppfølging og honorering av brukerrepresentanter og for et likeverdig samarbeid.

Oppfølging av deg som brukerrepresentant
Før du går inn i arbeidet som brukerrepresentant for oppdrag i FOUSAM får du en kontaktperson. Kontaktpersonen kaller deg inn til startsamtale for at dere skal bli kjent med hverandre og oppdraget.  Det er viktig å avklare forventninger, omfang, forventet tidsbruk og bli kjent med rutiner for honorering.

Som brukerrepresentant får du mulighet for å delta på ulike kompetansehevende tilbud som kurs og fagdager. Det kan tilbud spesielt rettet mot brukerrepresentanter eller felles tilbud for fagpersoner og brukerrepresentanter.   

Honorering 
Satsene gjelder for brukermedvirkning i prosjekt, arbeidsgrupper, faglige samarbeidsutvalg, nettverk og i pasient- og pårørendeopplæring.
Brukermedvirkning er basert på skriftlig avtale mellom brukerrepresentant og FOUSAM for aktuelt oppdrag og vert honorert etter følgende satser:

 • Til og med fire timar – kr 850
 • Over fire timar – kr 1.700
 • Telefon/elektronisk møte (Lync/Skype/Join/Teams) – kr 500

Alle møter der brukerrepresentant stiller opp fysisk blir reknet som ordinært møte.

-Gave ved likemannsoppdrag – inntil kr 300

 • Tapt arbeidsfortjeneste – inntil kr 1.500 ved dokumentert trekk
 • Reiseutgifter etter statens regulativ

Kontrakt
Oppdraget blir beskrevet og laget rammer for i kontrakt mellom brukerrepresentant og FOUSAM. Kontaktperson i FOUSAM innhenter kontaktdetaljer sammen med brukerrepresentant. Leder i FOUSAM sender kontrakt til personalavdeling vi Karmøy kommune. Brukerrepresentanten mottar kontrakten for signering elektronisk via altinn.

Brukerveiledning for innlogging i Visma for utfylling av honorarskjema og reiseregning blir sendt ut per e-post.

Kontaktperson i FOUSAM har ansvar for at brukerrepresentant fyller ut elektronisk skjema for honorar og reiseregning i Visma.

Utbetaling av honorar og dekking av utgifter til reiser

Utbetaling av honorar og utgifter til reise skjer ved elektronisk registrering i Visma.

Utbetaling skjer hver måned og kravet bør ikke være eldre enn 3 måneder.

 Brukerrepresentanter har ikke krav på honorar når de

 • informerer om egen brukerorganisasjon
 • deltar i opplæring uten skriftlig avtale med FOUSAM om brukermedvirkning
 • deltar på seminar/møter uten å ha avtale med FOUSAM om brukermedvirkning
 • utøver ordinært likemannsarbeid

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse har laget fire filmer som belyser muligheter og utfordringer ved brukermedvirkning i utvikling av lærings- og mestringstilbud. I filmene kjent blir du kjent med hva brukermedvirkning er, hvorfor det er viktig og hvordan vi best kan få til medvirkning i utvikling av tilbud. Det er også en egen film om rekruttering av brukerrepresentanter.

Filmene kan benyttes til undervisning, foredrag og som verktøy i arbeidet med kompetanseheving innen lærings- og mestringsfeltet.

En gang i året gjennomføres det samlinger for brukerorganisasjonene. Målet er å bli kjent med hverandres tilbud, utveksle erfaringer og knytte brukerbevegelse og fagfelt tettere sammen. I tillegg gjennomføres det samlinger for erfaringsformidlere der målet er å gi hverandre råd og tips i en viktig jobb.

Brukerrepresentanter blir rekruttert via brukerorganisasjonerbrukerutvalg/ rådungdomsråd i helseforetaket og kommuner. De kan også rekrutteres via brukerbank/ oversikter i foretak og kommuner. 

Det har vært inngått kontrakt mellom brukerrepresentant og FOUSAM. 

Retningslinjer for brukarmedverknad i FOUSAM (juni18).

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med FoU-rådgiver Sigrid Bøthun. 

E-post: sigrid.boethun@helse-fonna.no 

Scroll to Top