FOUSAM-prosjekt har igjen fått midler!

Fylkesmannen i Rogaland og Vestland har bevilget 2.2 millioner kroner for å videreutvikle «Recovery ressursbase». I Helse Fonna-regionen har 10 av de 16 kommunene inngått avtale med foretaket om å samarbeidet for å styrke recovery orientert praksis i tjenestene. De nye midlene gjør det mulig å samarbeide videre om opplæringstiltak som supplerende tiltak for personer med alvorlige […]

Stor interesse for Recovery i Helse Fonna-regionen

9. desember 2019 gjennomførte prosjektet Recovery ressursbase erfaringssamling på Stemnestaden i Tysvær. Dette var ei oppfølging av Læringsnettverket psykisk helse og rus, med fokus på recoveryorientert praksis, 2016-2017. Det var 140 deltakarar frå kommunar, helseforetak og brukarorganisasjonar. Fokus på dagen var «Å bygge liv i eit samfunnsperspektiv». Les Verdigrunnlaget og programmet Alle presentasjonane frå Recoveryfagdag […]

Saman med tre forskarar har erfaringskonsulent Connie Straume skrive ein vitskapleg artikkel

Artikkelen Erfaringsmedarbeidere som aktører i utdanning av psykisk helsearbeidere presenterer funn frå eit pedagogisk aksjonsforskingsprosjekt der erfaringsmedarbeidarar har vore deltakarar i refleksjonsgrupper med studentar på tverrfagleg vidareutdanning i psykisk helsearbeid. -Hensikta med artikkelen var å utforska på kva måte erfaringsmedarbeidarane bidrog til studentane si læring knytta til brukarkunnskap, samt kva utbytte erfaringsmedarbeidarane hadde av å delta […]

Gode tilbakemeldingar frå foreldregruppa

-Vi er stolte av å vere ein del av dette! Det var oppsummeringa frå arbeidsgruppa som planla og gjennomførte foreldregruppe i barnehagen i Bømlo kommune, hausten 2019. Deltakarar i gruppa var foreldre som har barn med nedsett funksjonsevne. Tilbakemeldingane viste at det å delta i gruppa betydde ein forskjell.-Vi fekk bidra med verktøy til foreldra […]

Rusta seg for framtida i Læring og meistring-nettverket

På fellesmøte i nettverket for læring og mestring 5.12 blei det jobba med organisering og oppgåver i nettverket. -Ettersom kart og terreng har endra seg sidan oppstart i 2013, er det naudsynt å sjå på dette. Spesielt er dette aktuelt når Hardangerområdet blir ein kommune frå 1. januar 2020. Ullensvang inkluderer då også Odda og […]

Lærte å bli betre til å hjelpa

Over tre dagar lærer helsetilsette i Helse Fonna-regionen om formidling, kommunikasjon, rettleiing og samhandling. Dei er på helsepedagogikkurs. Kurset i Helsepedagogikk går over tre dagar kvar haust. Det blir arrangert på ulike tettstader i Helse Fonna, hausten 2019 blei det haldt på Stord. Dag to omhandlar gode verktøy i møte med pasient og pårørande. Dagen […]

Brukarorientert nysatsing

FOUSAM fekk gode innspel frå erfaringskonsulentar og fagpersonar til korleis utvikla nye tilbod for og i samskaping med personar med rus og psykiske vanskar i Helse Fonna-området på workshop 28. oktober. Etablerer ressursbase for Recovery College Målet er å utvikla ein ressursbase for å utvikla recoverybaserte tenester for personar med rus og psykiske vanskar i […]

Fagdagar for tilsette i kommunale ØH-døgntilbod

Korleis skal vi møte personar med psykiske utfordringar på ein god måte når dei vert innlagt i kommunale øyeblikkeleg hjelp-døgntilbod (kommunale ØHD-tilbod)? Dette var bestillinga frå tilsette og grunnen til at FOUSAM i samarbeid med  Fagnettverket for kommunale ØHD-døgntilbod, inviterte til fagdagar for alle tilsette. For at flest mogleg skulle kunne delta, vart det arrangert to […]

Meir fokus på barn som er pårørande

Prosjektgruppa konkluderer med at ein må auka fokus på barn som er pårørande. Barn som er pårørande kan ha tøffe kvardagar og har rett til oppfølging av helsepersonell for å takle utfordringane når foreldre, søsken eller andre i familien er sjuke. Korleis få dette til å fungere i praksis, og spesielt med tanke på samhandlinga […]