Eldremedisin

Det nye Eldremedisinsk nettverk består av medlemmer fra fagnettverk geriatri, som har vært i drift i noen år allerede, og demensnettverket som er et tidligere nettverk drevet gjennom Alderspsykiatrisk poliklinikk. Begge nettverk har mange av de samme utfordringene i sin arbeidshverdag og det samme behov for kompetanseheving, erfaringsutveksling og deltakelse i fagnettverk.

Eldremedisinsk nettverk

I 2016 ble det geriatriske fagnettverket slått sammen med demensnettverket som er et tidligere nettverk drevet gjennom alderspsykiatrisk poliklinikk.Begge nettverk har hatt mange av de samme utfordringene i sin arbeidshverdag og et felles behov for kompetanseheving, erfaringsutveksling og deltakelse i fagnettverk.

Det nye eldremedisinske fagnettverket har som mål å skape et levende nettverk for kompetansebygging, spredning og implementering av eldremedisinsk og alderspsykiatrisk fagkunnskap i praksisfeltet.

Nettverket skal bidra til deling av erfaringer og kompetanse og skal samhandle om å sikre gode pasientforløp og helhetlige tjenester for eldre med sammensatte lidelser og behov. I tillegg skal fagnettverket utarbeide undervisningsmateriell ut i fra nasjonale føringer, samt spre og implementere mest mulig lik praksis innenfor pasientsikkerhet i de ulike organisasjonene.

Fokusområdene er legemidler, fallforebygging, ernæring, trykksår og demens.

mandat (geriatrisk fagnettverk)
handlingsplan 2017
årsrapport 2016

Kontaktpersonar

Leder av nettverket: Nina Anette Hauge, seksjonsleiar geriatri, Helse Fonna
Kontaktperson: Astrid Håland


Representantar geriatrinettverk