Samhandlingsdagen barn og unge 2024

 “Vi snakker om helhetlig tenkning, men vi må handle! Det er sjelden vi møtes slik på tvers av helse- og oppvekstsektor – dette er en viktig møteplass! Vi må ta ansvar og jobbe sammen – helhetstenkningen må gå i samme retning” 

Det er viktig å synliggjøre det vi får til sammen i regionen og her fikk vi gode smakebiter til både oppmuntring og inspirasjon. 

Fact ung-teamet i Sunnhordland er godt i gang og kan allerede vise til viktig samarbeid rundt ungdommer som har det vanskelig. Dette er en satsing som er helt i tråd med nasjonale føringer og flott at vår region er i gang! 

Hva nå prosjektet der BUP har drøftingsmøter med team i flere kommuner, er et prosjekt som startet etter samhandlingsdagen i fjor der det ble etterlyst tettere kontakt for rådgiving og drøfting i enkeltsaker. Prosjektet fremhevet at dette også har hatt kompetansebyggende effekt. 

Trygge foreldre på Haugalandet er et interkommunalt prosjekt som gir tilbud i gruppe til alle nybakte foreldre med utgangspunkt i trygghetssirkelen. Det er spennende at så mange kommuner får til et samarbeid og vi ser fram til evaluering og videre implementering av prosjektet som går mot avslutning. 

Barn som pårørende- søskengrupper, er en satsing i Bømlo kommune der de har tatt modell fra Hbiliteringsavdelingen i Helse Fonna sitt tilbud. Spennende å høre om hvordan deling av kompetanse og verktøy gir et viktig forebyggende tilbud.  

Nasjonale føringer er tydelige på at samarbeid på tvers er både viktig og lovpålagt for alle tjenester som arbeider med barn og unge. Dette poengterte Helsedirektoratet i presentasjonen av den ny veilederen for   psykisk helsearbeid. I sofasamtalen etterpå ble deltagerne fra både foretak, kommune, Statsforvalter og brukerrepresentant, utfordret på at vi må jobbe annerledes, men hvordan få det til! Forventingene er tydelige, tjenestene jobber med å rigge seg for framtiden, men samtidig er det en lang vei å gå. Forankring, tydelig fordeling av ansvar og oppgaver og kompetanse er viktige nøkler for å lykkes med å få til gode og helhetlige tjenester. 

Etter lunsj fikk vi presentert autismeprosjektet i Stord kommune der de har jobbet godt og med bred involvering inn i arbeidet fra både brukerorganisasjoner, alle tjenester som møter barn og unge i kommunen og samarbeidsparter som avdelinger i helseforetaket. Bakgrunnen var en erkjennelse av at barn med autisme trengte mer helhetlige tjenester.

Underveis i arbeidet så en at det samme gjelder alle barn med langvarige og komplekse vansker med behov for sammensatte tjenester. Prosjektet har levert sine anbefalinger som både trenger politisk behandling som omorganisering av tjenestene og mer faglig samarbeid på tvers.  Prosjektet i Stord kommune var en fin inngang til presentasjon av det nystarta Helse Vest- prosjektet som handler om 

Barn og unges helsetjeneste innen habilitering. Samhandlingsdagen i fjor gav tilbakemelding på at Barn og unges helsetjeneste med utvikling av samhandlingsforløp på tvers av kommune og foretak for psykiske lidelser, burde utvides. Dette prosjektet er derfor høyst aktuelt for samhandlingen rundt barn og unge da bestillingen er å utvide til habiliteringsfeltet. Her vil en bygge videre på arbeidet som er gjort i Stord kommune. I tillegg til prosjektleder fra foretaket gis også midler til en kommunal prosjektleder fra Stord kommune der de to skal samarbeide tett.  Deltagerne på årets samhandlingsdag kjente seg igjen i utfordringsbilde i habiliteringsfeltet og kom med gode innspill til retning og prioriteringer i prosjektet. 

Utvikling av et helhetlig og generelt samhandlingsforløp for barn og unge med komplekse og sammensatte utfordringer, vil gjøre en forskjell for mange barn og unge og gi nyttige verktøy for tjenestene. I prosessen kan det også være nødvendig å se på enkelte kjerneutfordringer knyttet til enkeltdiagnoser, livsløpsområder og funksjonsområder. Det blir spennende å følge dette prosjektet fremover! Prosjektlederne vil invitere til samarbeid på tvers i regionen i form av workshops og arbeidsgrupper i tråd med metoden i Barn og unges helsetjeneste. 

Om du ønsker å vite mer om prosjektene og  kontaktinformasjon, se program og/ eller ta kontakt med AU for FSU barn og unge.  

Se her for mer informasjon:

Om Faglig samarbeidsutvalg barn og unge

Om barn og unges helsetjeneste 

 

 

Scroll to Top