FSU Barn og unge

Denne siden er under arbeid

Faglig samarbeidsutvalg barn og unge er et av fem faglige samarbeidsutvalg (FSU) i helsefellesskapet i Helse Fonna –regionen. Her kan du lese mer om helsefellesskapet.

Målet er å sikre helhetlige og sammenhengende tjenester til barn og unge i vår region, gjennom samarbeid om samhandlingsforløp, nettverk, kompetansetilbud, utviklingsarbeid og informasjonsflyt på tvers av tilbud i kommuner og sykehus.

For å nå dette målet har FSU barn og unge fokus på:

  • Å utvikle, forvalte og vidareutvikle samhandlingsforløp for barn og unge på tvers av kommunar og føretak innan psykiske og somatiske helsetenester og habilitering/rehabilitering og under felles paraply som «Barn og unges helseteneste»
  • Å etablere, organisere og følgje opp nettverk innanfor ulike satsingsområde som Barn og unges helseteneste, Betre tverrfagleg samarbeid og Barn som pårørande
  • Å koordinere kompetanse og kurstilbod der målgruppa er tilsette i ulike tenester for barn og unge i både kommunar og føretak
  • Å koordinere og følgje opp prosjekt, utviklingsarbeid og felles satsingar
  • Å spreie relevant informasjon til tilsette i tenester for barn og unge om FSU sitt arbeid og satsingsområde
  • Å samarbeide og utveksle informasjon med andre relevante aktørar, nettverk og kompetansesenter
  • Å nytte og vidareutvikle bruken av teknologi og digitale plattformer i samhandling og kommunikasjon

Kurs og kompetanse

FSU har som oppgave å koordinere kompetanse- og kurstilbud der målgruppa er ansatte i ulike tjenester for barn og unge i både kommuner og foretak.  

Kommende kurs: 

Prosjekt og utviklingsarbeid

FSU har som oppgave å koordinere og følge opp prosjekt, utviklingsarbeid og felles satsinger. Det er viktig at det satses der behovet er størst, at kommuner og sjukehus samarbeider i planlegging og gjennomføring og at gode prosjekt og utviklingsarbeid går over i drift. 

Oversikt på prosjekt: 
Fact Ung

Her finner du andre nyttige prosjekt i regionen 
Trygge foreldre på Haugalandet er et samarbeid mellom Haugesund, Karmøy, Tysvær, Sauda og Vindafjord. Les mer her.