FSU Skrøpelige eldre

Denne siden er under arbeid

Målet til FSU Skrøpelige eldre skal sikre helhetlige og sammenhengende tjenester. De skal være i stand til å selv ta/delta i avgjørelser rundt egen helse, ha mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem og unngå unødvendige innleggelser og reinnleggelser. FSU skal arbeide for at skrøpelige eldre og deres pårørende opplever individuelt tilpassede tjenester av god kvalitet, uavhengig av hvor i regionen de bor.  FSU skal arbeide helsefremmende gjennom å ivareta mennesket som helhet med fokus på ressursene til personen.

For å nå dette målet må FSU Skrøpelige eldre ha fokus på å:

  • Fremheve skrøpelige eldre ved å identifisere og sikre felles fokus og prioriteringer innenfor ulike satsingsområder og føringer 
  • Bidra til å utvikle og forvalte pasient- og samhandlingsforløp for skrøpelige eldre 
  • Bidra til å utvikle innovative løsninger
  • Bidra til fagutvikling og kompetansedeling for helsepersonell som arbeider med skrøpelige eldre
  • Etablere, koordinere og følge opp nettverk/ arbeidsgrupper, faglige råd og tverrfaglige team innenfor ulike satsingsområder
  • Samarbeide og utveksle informasjon med andre relevante aktører, nettverk og kompetansesenter
  • Bidra til at digitale verktøy og plattformer blir utviklet, tatt i bruk og videreutviklet til fordel for skrøpelige eldre og deres pårørende
  • Utvikle og koordinere relevante lærings- og mestringstjenester
  • Bidra til å legge til rette for forsking på tvers av kommune og foretak
  • Samhandle med utdanningsinstitusjoner i regionen som utdanner helsepersonell