Helsefellesskapet i Helse Fonna

Illustrasjoner som viser strukturen i Helsefellesskapet i Helse Fonna

Her møtes øverste ledelse i kommuner og sykehus en gang i året. De forankrer felles mål og strategi for samarbeidet. 

Illustrasjon av partnerskapsmøte

Strategisk samarbeidsutvalg består av representanter fra både kommuner og foretaket. Arbeidet er beskrevet i , og partene fremmer saker gjennom representantene sine. De skal: 

 • Utforme og følge av tjenesteavtaler som beskriver oppgave- og ansvarsfordeling mellom foretak og kommunene.  
 • Være styringsorgan for FOUSAM 
 • Etablere fora for samhandling som for eksempel faglige samarbeidsutvalg, arbeidsgrupper og nettverk.  

Utvalget består av:    

 • 5 representanter fra kommunene (inkl. vararepresentant og kommuneoverlege)   
 • 5 representanter fra helseforetaket (inkl. vararepresentant og lege)    
 • 1 fastlege   
 • 2 brukerrepresentanter   
 • Leder av FOUSAM   
 • SSU koordinator fra foretak og kommuner 
  Illustrasjon av strategisk samarbeidsutvalg

Dette er et kontakt og dialogmøte for aktuelle saker i samhandlingsfeltet. Her møter   helsefaglig ledelse i alle kommunene, klinikkdirektører i foretaket og medlemmene i SSU. Andre representanter kan inviteres inn ved aktuelle tema.  

Det kan bli aktuelt å arrangere ekstraordinære fellesmøter, for eksempel i forbindelse med en beredskaps- eller pandemisituasjon. 

Illustrasjon av fellesmøte

 

FoU-enhet for samhandling (FOUSAM) er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna helseforetak og 16 kommuner og er SSU sitt utøvende organ.  

Les mer.

Helseledernettverket er en felles møtearena for helse– og omsorgsledere i de 16 kommunene. Nettverket bidrar til god forankring av saker som skal opp i SSU. Dette gjør det lettere for de kommunale representantene i SSU å uttale seg på vegne av alle kommunene. Interkommunal samhandlingskoordinator er fast medlem og sekretær i helseledernettverket. 

Illustrasjon av helseledernettverket

Scroll to Top