Helsefellesskap

Gjennom helsefellesskapet skal spesialisthelsetjenesten og kommunene samarbeide enda tettere, og gå fra å være parter til å bli partnere.

Representanter fra helseforetak, tilhørende kommuner, fastleger og brukere møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen. Helsefellesskapene prioriterer tjenester til fem grupper:

Overordna samarbeidsavtale

Overordna samarbeidsavtale er nå revidert og vedtatt i Strategisk samarbeidsutval og vert nå sendt ut til kommunane for signering.

Tenesteavtalar

Tenesteavtalane vil bli reviderte når ny nasjonal rettleiar er klar.

Partnerskapsmøtet

Møtet skal arrangerest en gang i året og være en arena for dialog og forankring av felles målsetting og strategier.

Strategisk samarbeidsutvalg, SSU

Tidligere faglige nettverk som ikke blir videreført som FSU-er, blir kompetansegrupper for FSU-ene. Disse representerer område som er felles for alle pasientgrupper. De skal ivareta perspektiv og bidra med ressurser i forhold til tema:

 • Pasientsikkerhet
 • Læring, mestring  og folkehelse
 • Kreftomsorg og lindrende behandling
 • Velferdsteknologi og IKT
 • Koordinerende enhet (KE)

Fellesmøte

Fellesmøtet er et kontakt- og dialogmøte mellom kommuner, helseforetak og andre aktuelle samarbeidsparter. Helsefaglig ledelse i alle kommunene i Helse Fonna regionen, klinikkdirektører i foretaket og medlemmene i SSU blir invitert til møtet. Andre representanter kan inviteres inn i aktuelle tema.

Det kan bli aktuelt å arrangere ekstraordinære fellesmøter, for eksempel i forbindelse med en beredskaps- eller pandemisituasjon.

FOUSAM

Samarbeid mellom kommuner og foretak om felles forskings- og utviklingsenhet for samhandling.

Sentrale arbeidsområder i FOUSAM er:

 • å ivareta rollen som SSU sitt utøvende organ og følge opp samarbeidsavtalene i praksis
 • gi støtte til oppfølging av samhandlingsprosjekt
 • følge opp FSU-ene
 • bygge kompetanse og utveksle erfaring og sikre informasjon til partene
 • stimulere til forsking og innovasjon
 • bidra til reell brukarmedvirkning

Helseledernettverk

Helseledernettverket er en felles møtearena for kommunale helse- og omsorgsledere i Helse Fonna sin region. Nettverket forbereder blant annet saker som skal opp i SSU, noe som har gjort det lettere for de kommunale representantene i SSU å uttale seg på vegne av alle kommunene. Interkommunal samhandlingskoordinator er fast medlem og sekretær i helseledernettverket.

Brukarmedvirkning

Det skal være brukarmedvirkning på alle nivå i helsefellesskapet, en representant fra kommune og en fra foretak i hvert fora. Til nå har brukerrepresentanter blitt utpekt av Brukerutvalget i Helse Fonna.