Læring og mestring

Fagnettverket for læring og mestring ble opprettet av samhandlingsutvalget i januar 2013. Nettverket har et felles mandat og har representanter fra kommuner, foretak og brukerorganisasjoner i hvert sykehus/DPS-område.

Fagnettverk for læring og mestring

Høsten 2013 ble fagnettverk for læring og mestring (LMS-nettverk) etablert i Helse Fonna regionen.

Nettverket er forankret i:

 • Tjenesteavtale 2: «Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering, lærings- og mestringstilbod for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester.»
 • Tjenesteavtale 6: «Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling»
 • Tjenesteavtale 10: «Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid»

Mål for nettverket

Nettverket skal bidra til at pasient og pårørende får faglig gode lærings- og mestringstilbud på rett nivå, til rett tid og ut fra geografiske forutsetninger.

Arbeidsområde

 • Bidra til kompetanseutvikling på området.
 • Bidra til at opplæring av pasient og pårørende blir en del av pasientforløp på tvers av nivå.
 • Bidra til brukermedvirkning i planlegging, gjennomføring og evaluering av LM-tilbud.
 • Bidra til at foretak og kommuner har oversikt på og er kjent med aktuelle LM-tilbud og at det blir etablert rutiner og kriterium for henvisning mellom tjenestenivå der det er påkrevd.

Organisering

Nettverket har valgt å ha en FOUSAM kontaktperson i hvert geografisk område: Haugalandet, Hardanger og Sunnhordland samarbeider om aktiviteter i regi av nettverket.

Leder LM-nettverket:

Anna Henriette Hovland, LM-teamleder FOUSAM

Kontakt

Haugland-området: Anna Henriette Hovland, LM-teamleder FOUSAM
Hardanger og Sunnhordland-områdene: Sigrid Bøthun, LM-team FOUSAM

Arbeidsutvalg:

 • Anna Henriette Hovland, LM-teamleder/ FOUSAM kontaktperson og leder LM-nettverket
 • Helene Fjellheim Midthun, kontaktperson Suldal kommune
 • Inga Baltaduonyte, kontaktperson Odda sjukehus
 • Maren Espedal Miille, kontaktperson Ullensvang kommune
 • Sigrid Bøthun, LM-team/FOUSAM, kontaktperson Helse Fonna
 • Andreas Sirevaag, kontaktperson Stord kommune

Sentrale dokument:

Grunnlagsdokumenetene for etablering av nettverket bygger på lover, forskrifter, retningslinjer, nasjonale handlingsplaner, samarbeidsavtaler og bestillerdokument. Under er noen relevante nyere dokument som er verdt å gjøre seg kjent med som har betydning for arbeidet i nettverket.

Arbeidsverktøy

Har du innspill eller kommentarer som bør være med i neste versjon av verktøyene? Ta kontakt med:

Emy Kirkhus Dale
Konsulent/koordinator
Lærings- og mestringssenteret
Telefon: 52 73 28 82
E-post: emy.kirkhus.dale@helse-fonna.no