Midler til nytt samhandlingsprosjekt

Helsedirektoratet lyste i november ut tilskuddsordningen Hospitering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Karmøy kommune tok initiativ til å søke og Interkommunal Samhandlingskoordinator fikk har hatt ansvaret for å utforme søknaden som et samarbeid mellom Karmøy og Haugesund kommune og Helse Fonna foretak. Prosjektet er planlagt som en pilot i 2021 for å utvikle en modell som kan spres til hele Helse Fonna-regionen i første omgang, og deretter er muligheten der for et utgangspunkt for en nasjonal modell.

Målet for tilskuddsordningen er å utvikle og spre gode modeller for hospitering av ansatte og er knyttet opp mot eldrereformen Leve hele Livet. Arbeidet skal derfor primært rettes mot samarbeid om to av de prioriterte gruppene i forbindelse med etablering av helsefellesskap; skrøpelige eldre og eldre med flere kroniske lidelser.

Helsedirektoratet har tildelt tilskudd til to prosjekt, hvorav samhandlingsprosjektet i Helse Fonna utgjør det ene, og som har mottatt 3 millioner kroner for 2021. I vurderingen ble det lagt vekt på at det i søknaden er gitt en tydelig og detaljert beskrivelse av i hvor stor grad man har eksisterende samarbeidsstrukturer og relevant erfaring å bygge på.

I januar går arbeidet i gang. Vi har et godt utgangspunkt i vår felles hospiteringsavtale som er forankret i tjenesteavtale 6. Nå får vi muligheten til å videreutvikle denne og med mål om å øke kompetansen, optimalisere informasjonsoverføring og bedre koordineringen i overføringen mellom tjenestenivåene for de skrøpelige eldre.

Foto: Eirik Dankel

«Vi gleder oss til å få prosjektleder på plass og etablere en tverrfaglig prosjektgruppe på nyåret. Da kan den virkelige jobben endelig starte», avslutter Marianne Hauge Wennersberg, Interkommunal Samhandlingskoordinator.

Scroll to Top