Dette er FOUSAM

FoU-enhet for samhandling (FOUSAM) er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna helseforetak og 16 kommuner. Samarbeidet om enheten er forankret i forpliktende avtaler mellom partene.

Mandat og oppgaver er gitt av Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) som er ansvarlig styringsorgan.

I 2015 ble FoU-enhet for samhandling kåret til «Årets Samhandlere 2015».

Vi skal

 • Skape felles kultur, språk og verdigrunnlag
 • Styrke kompetanseheving
 • Bidra til utvikling/ innovasjon av tjenestetilbudet i hele Helse Fonna regionen
 • Sikre systematisk dokumentasjon og evaluering av nye tiltak innen samhandling
 • Stimulere til forskning og utvikling/ innovasjon
 • Sikre reell brukermedvirkning
 • Stimulere til samarbeid med frivillig sektor og næringsliv.

Oppgaver

Samhandling for gode pasientforløp

FOUSAM skal bidra til å utvikle bedre pasientforløp og helsetjenester ved å:

 • Gi prosjektstøtte – fra planlegging til evaluering og implementering
 • Etablere og følge opp faglige samarbeidsutvalg (FSU), nettverk og arbeidsgrupper
 • Kartlegge kompetansebehov og koordinere kompetansetiltak
 • Sikre reell brukermedvirkning
 • Stimulere til forskning og innovasjon
 • Skape en samhandlingsarena gjennom forsknings- og erfaringskonferanser samt workshops for helsepersonell, politikere og brukere

FOUSAM legger til rette for gode samarbeids- og arbeidsprosesser i faglige samarbeidsutvalg (FSU), nettverk, arbeidsgrupper og prosjektgrupper. I disse gruppene er både erfarne brukere, ulike profesjoner og nivåer i helsetjenesten representert. Alle grupper har en kontaktperson i enheten som følger arbeidet og fungerer som fasilitator. I hvor stor grad kontaktpersonen er involvert i selve arbeidet er noe ulikt og blir vurdert ut fra behov.

FOUSAM sin rolle som fasilitator tar utgangspunkt i «Practice Development»-tilnærming. Flere i teamet har tilegnet seg kompetanse på «Practice development» (PD) og bruker dette sammen med annen erfaring og kunnskap om veiledning, pedagogikk, ledelse og prosesstyring i sin tilnærming som fasilitatorer.

Fasilitatorrollen i FOUSAM handler om å styre prosesser med mål om å få til godt samarbeid for å utvikle gode helsetjenester. Godt samarbeid fordrer et godt klima der deltakerne er trygge nok til å delta i dialog og fremme egne meninger. Grunnlaget ligger i respekt, felles forståelse og eierskap til oppdrag og mandat, like muligheter for alle og deling av kunnskap og kompetanse.

Arbeidsmetoder

FOUSAM-teamet har internt utviklet gode samarbeidsrelasjoner og strukturer og brukt PD-metoden for å effektivisere arbeidet og kommunikasjonen. Vi har erfart at god møtestruktur sikrer framgang i arbeidet og at alle blir møtt på sine behov. Møtestrukturen vi har utviklet tar i bruk kreative verktøy og nyttes i faglige samarbeidsutvalg (FSU), nettverk, arbeidsgrupper og prosjektgrupper etter behov og ønske fra den enkelte gruppe og kontaktperson i FOUSAM. Enheten tilbyr også veiledning i bruk av denne møtestrukturen.

Fasilitering benyttes målrettet i enkeltprosjekt. Fokus er da å styrke kvaliteten på prosjektet ved å klargjøre mål og visjoner, involvere prosjektdeltakere og bidra til godt og likeverdig samarbeid. Ikke minst skal fasiliteringen bidrar til at prosjektet jobber i henhold til sitt mandat.