PhD-prosjekt

To doktorgradsstipendiater er og har vert tilknyttet FOUSAM.

Pågående

Astrid Fjell, Høgskulen på Vestlandet

«En modell for forebyggende hjemmebesøk – identifisering av risiko, health literacy og compliance hos eldre mennesker som bor hjemme i Norge.»

Det overordnede målet med prosjektet er å undersøke og evaluere en modell for forebyggende hjemmebesøk hos eldre mennesker i forhold til helseutfall, risikovurderinger, helsekommunikasjon og etterlevelse av råd og anbefalinger.

Funn fra forskningslitteraturen viser at eldre ofte ikke oppfatter hensikten med hjemmebesøkene eller følger opp anbefalinger og råd gitt på besøkene. Disse funnene indikerer at utøver av hjemmebesøkene må ha gode kommunikasjonsevner og kunne tilpasse kommunikasjonen i hjemmebesøkene til den enkelte eldre.

Februar 2017 ble den første vitenskapelige artikkelen publisert i tidsskriftet Primary Health Care Research & Development. Andre artikkel er under arbeid og forventes levert første halvdel av 2017. I løpet av høsten 2017 er det planlagt å gjennomføre intervjuer med sykepleiere som utfører hjemmebesøk og eldre som har mottatt besøk.

Les mer om forskningsprosjektet hennes på HVL sine nettsider.


Fullført

Else Cathrine Rustad*, Høgskulen på Vestlandet

«Eldre pasienter, pårørende og sykepleieres erfaringer ved overføring fra sykehus til kommunehelsetjeneste.»

phd_prosjektForskning har den senere tid fokusert på helsetjenestetilbudet til eldre pasienter, hvor flere helsetjenesteytere, med ulike finansieringssystemer, ulikt kompetansebelegg og til dels mangelfull samhandling sammen skal gi et helhetlig pleie- og behandlingstilbud til den eldre pasientgruppen.

Hensikten med denne studien er å få mer kunnskap om hvordan eldre pasienter, over 80 år, deres pårørende og sykepleiere ved spesialisthelsetjeneste og kommunal omsorgstjeneste erfarer overføringen fra pleie og behandling på sykehus til kommunale omsorgstjenester i hjemmet eller ved døgnbasert kommunal institusjon. Funnene er publisert i tre vitenskapelige artikler, og studien forventes samlet sett å være ferdig innen utgangen av 2017.

* Else Cathrine Rustad er sykepleier med hovedfag i helsefremmende arbeid, høgskolelektor ved Høgskolen på Vestlandet, og PhD fra Universitetet i Stavanger. Hennes PhD-prosjekt er forankret i FOUSAM og er av ytterst relevans for Samhandlingsreformen. Hun er nå fagseksjonsleder ved Bachelorutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet, campus Haugesund.