Velkommen til kurs i helsepedagogikk med fokus på ungdom!

Foto: colourbox.com

Tema

Hvordan skape det gode møte med ungdom, både med den enkelte og i grupper?

Hensikt

Vi ønsker å:

  • gi deg  kunnskapsbaserte råd og verktøy for den gode samtalen med unge
  • bidra til større forståelse, inspirasjon og motivasjon i din arbeidshverdag

Tid og sted

Torsdag 9. Des. kl 09:00 – 15:00
Bjørgene omsorgssenter, Dikterveien 29, Haugesund

NB! Kurset vil også overføres digitalt via Microsoft teams, slik at du kan velge å delta lokalt sammen med andre fra ditt geografiske område/ arbeidsplass.

Målgruppe

Kurset er for deg som jobber i ulike etater og avdelinger i kommune, skole eller sykehus, og som møter ungdom med helseutfordringer eller er pårørende.  

Påmelding via link

Se program her

Klikk for påmelding her
Påmeldingsfrist 27.november

Kontakt
e-post:
solvi.heimestol@helse-fonna.no
Mobil: 99629365

Mer om kurset

Pandemi med isolasjon og begrenset frihet, har vært spesielt utfordrende for ungdom!
De har nå et stort behov for å møte hjelpere og støttepersoner som ser og lytter til dem på en god måte! På kurset får du kunnskap, råd og verktøy slik at du kan bli en enda bedre fagperson i møte og samarbeid med ungdommen selv og deres nærmeste.

Pris

Kr 100.- for lunsj, digital deltagelse er gratis

Arrangør

Kurset arrangeres i regi av Faglig samarbeidsutvalg barn og unge (FSU barn og unge) og er en del av FOUSAM sitt kompetansetilbud innen helsepedagogikk /kommunikasjon.
De andre kursene er:

  • Grunnkurs i helsepedagogikk
  • Formidlingskurs
  • Kurs i hvordan snakke med barn når det er sykdom i nær familie

Se program her og meld deg på!

                           

      

                           

                           

                           

                           

                           

                                              

Kurs i digital formidling er fortsatt aktuelt

Vi har opplæring og kurs som aldri før via digitale plattformer som Teams, Zoom eller Join! Digitale møteplasser kan redusere både reisevirksomhet og gjøre at flere kan delta. Mange som arrangerer digitale kurs og møter opplever at læringskurven har vært bratt, kanskje for bratt, og kjenner behov for å lære mer om både formidling via skjerm og den  tekniske gjennomføringen.

Dette behovet har FOUSAM tatt tak i og har i 2021 gjennomført tre digitale formidlingskurs, siste kurs i begynnelsen av desember. Utgangspunktet var FOUSAM sitt formidlingskurs som har vært et tilbud over flere år. En arbeidsgruppe, med representanter fra både kommune, Helse Fonna, Ungdomsråd og FOUSAM, har gjort kurset om til digital versjon. Deltagerne får grunnleggende kunnskap om hvordan de best når ut med budskapet sitt og hvordan man lager en god presentasjon.

Kurset går over 2 dager og deltagerne får både undervisning og mulighet for å lage egen presentasjon. Øvelse i å framføre presentasjonen for hverandre og samtidig håndtere teknikken, er også en viktig del av kurset.

Målgruppa er brukerrepresentanter og ansatte i kommune- og spesialisthelsetjenesten som ønsker å bli bedre formidlere. Tilbakemeldingene fra høstens kurs er at deltagerne ble utfordret på en positiv måte, og at undervisningen og øvelsene var utfyllende og lærerike.

Dette sa deltagerne etter høstens kurs:

«Variert innhold og dager, kurset dekker alle områder når det gjelder formidling digitalt føler jeg. Godt med kursvertenes variasjoner også, samarbeidet og flyten dere imellom oppleves både inspirerende og profesjonelt. Vel gjennomført!».

«Godt at tipsene er anvendelige og at det ikkje blir mye tid på selvfølgeligheter. Dere er goe!!!»

«God og trygg arena for å teste ut ting i praksis».

Fornøyde deltakere og kursholdere

FOUSAM har gjennomført sitt første digitale formidlingskurs

Glade deltakere og kursholdere

Vi har opplæring og kurs som aldri før via digitale plattformer som Teams, Zoom eller Join.  Mange opplever at læringskurven har vært bratt, kanskje for bratt, og kjenner behov for å lære mer om både formidling via skjerm og den  tekniske gjennomføringen.

Dette behovet har FOUSAM tatt tak i og gjennomførte første uka i juni sitt første digitale formidlingskurs. Kurset tok utgangspunkt i FOUSAM sitt formidlingskurs som har vært tilbudt over flere år. En arbeidsgruppe, med representanter fra både kommune, Helse Fonna, Ungdomsråd og FOUSAM, gjorde kurset om til digital versjon og med stort fokus på digital formidling. Deltagerne har fått grunnleggende kunnskap om hvordan de best når ut med budskapet sitt og hvordan man lager en god presentasjon.

Kurset gikk over 2 dager og deltagerne fikk både undervisning og mulighet for å lage egen presentasjon. Øvelse i å framføre presentasjonen for hverandre og samtidig håndtere teknikken, var også en viktig del av kurset.

Målgruppa var brukerrepresentanter og ansatte i kommune- og spesialisthelsetjeneste som ønsket å bli bedre formidlere. Tilbakemelding fra engasjerte deltagere var at de ble utfordret på en positiv måte og at undervisning og øvelser var utfyllende og lærerikt. Nye kurs blir satt opp til høsten.

Dette sa deltagerne etter kurset:

«Kurset gav oss konkrete og overførbare tips og triks»

«Det var stor variasjon i innhold, så kurset ble ikke kjedelig»

«Alle deltagerne ble inkludert, selv om det var et digitalt kurs»

«Alle fikk mulighet til å øve på sitt foredrag»

«Trygge, engasjerte og kunnskapsrike kursledere»

Arbeidsgruppe:
Ingrid Østebø, student
Emma Sofie Lae-Pedersen, Ungdomsrådet
Anna Hovland, Lærings- og mestringssenteret Helse Fonna og FOUSAM
Jarle Hansen, Frisklivssentralen  Haugesund kommune
Marianne Hauge Wennersberg, leder av FOUSAM
Sølvi Heimestøl, FOUSAM og Samhandling Helse Fonna

Hovedkursholdere:
Anna Hovland, Lærings- og mestringssenteret Helse Fonna og FOUSAM
Sølvi Heimestøl, FOUSAM
Marianne Hauge Wennersberg, leder av FOUSAM

Digital lunsjundervisning – dette ønsker vi mer av!

av Sølvi Heimestøl, rådgiver FOUSAM

«Tidsbesparende fagutvikling»
«Matnyttig samling»
«Fikk lyst til å lære mer om hjertesvikt»
«Case er en fin måte å lære på».

Slik kommenterte deltagerne den digitale lunsjundervisningen i regi av nettverket for Kommunale ØH døgntilbud og FOUSAM.

Det er ikke første gangen nettverket prøver seg digitalt, i april gjennomførte de 2 fagdager med både god deltagelse og gode tilbakemeldinger. Idéen om lunsjundervisning kom etter evaluering av fagdagene, der deltagerne ønsket seg flere, korte og jevnlige fagtreff med ulike tema.

Leder av nettverket Mette Austreim, Tysvær kommune,  er godt fornøyd etter gjennomført lunsjundervisning. 
«Dette var en god og effektiv måte å møtes på. Det at vi brukte case som arbeidsmetode med personalgrupper på hvert arbeidssted, skapte involvering og engasjement». 

Ingunn Dalland fra Hjerteavdelingen i Helse Fonna var med som veileder i gjennomgangen av case og det var en god måte å overføre kompetanse på.
«Dette vil vi gjøre mer av!
Vi har allerede fordelt ansvar for neste lunsjundervisning. Denne gangen var det Tysvær, neste gang går stafettpinnen videre til Tysnes, det blir over sommeren. Samarbeidet med FOUSAM fungerte fint, de tok ansvar for praktisk planlegging og det tekniske slik at vi kunne ha fokus på det faglige innholdet». 

Samfunnet – En viktig arena for recoveryprosesser!

VIKTIG DIGITAL KONFERANSE OM RECOVERY I ET SAMFUNNSPERSPEKTIV 28.APRIL 2021

Konferansen er en videreføring av arbeidet som startet i regionalt læringsnettverk om utvikling av Recoveryorienterte tjenester for psykisk helse og rus.

Hovedforeleser er professor Ottar Ness.
Han vil holde to aktuelle foredrag;
I: «Vi vet at folk som deltar, og opplever at de har mulighet til å delta i samfunnet, får høyere livskvalitet. Hva kjennetegner det å være en deltager?

II: Hva kan være gode eksempler på at det offentlige, frivilligheten og næringsliv jobber sammen for – og legger til rette for – opplevelser av deltagelse, medborgerskap og tilhørighet»

I tillegg til Ottar Ness sine hovedinnlegg får vi lokale filminnslag. Noen av samarbeidspartnerene med fag- og erfaringskompetanse forteller om samarbeidet med Prosjekt Recovery ressursbase, og presenterer tiltak i nærmiljøet fra Karmøy, Haugesund og Bømlo.

Program
Påmelding til konferansen

Link til live-streaming av konferansen blir sendt ut på mail til de påmeldte når datoen nærmer seg.

Konferansen arrangeres av en rekke kommuner og kompetansemiljø i samarbeid med Statsforvalteren. Konferansen er gratis å delta på!

Positive erfaringar med digital fagdag

«Kommunalt ØH døgntilbod er eit godt tilbod og må brukast meir! Eg har sjøl vore innlagt der og har snakka med andre som har gode erfaringar. Sjukehuset og kommunane må samarbeide slik at fleire får nytte av dette gode tilbodet.»

Brukarrepresentant og medlem av ressursgruppa, Aud Edvinson, innleia fagdagen med denne oppfordringa.

Fagdagar er viktig å gjennomføre sjølv om vi ikkje kan møtast fysisk! Kunnskap er ferskvare og må haldast ved like, og det er viktig at spesialisthelseteneste og kommunale tilbod utvekslar ny kunnskap slik at den vert teken i bruk. Leiar av ressursgruppa i Fagleg nettverk kommunale ØH-døgntilbod, Mette Austreim, er til dagleg seksjonssleiar ved ØHD avdelinga i Tysvær kommune. Ho og ressursgruppa var godt nøgde med gjennomføringa av fagdagen. For at flest mulig skulle kunne delta, vart det arrangerte to like fagdagar, 9. og 10. mars. Til saman deltok omlag 80 fagpersonar, både legar, sjukepleiarar og andre faggrupper.

Sjølv om vi i utgangspunktet tenkte at digital gjennomføring var eit mindre godt alternativ, vart vi positivt overraska! Fleire kunne delta og ein del var samla i grupper på kvar sin arbeidsplass. Vi fekk tilbakemelding på at det var fagleg nyttig med lokale drøftingar under vegs, og sosialt å delta saman. Evalueringa har gitt oss gode tips om korleis vi kan utvikle dette vidare.

På fagdagen underviste spesialistar på sitt fagfelt frå både kommunar og sjukehus med tema KOLS, diabetes, hjartesjukdom og infeksjonar hos eldre. FOUSAM sto for teknisk gjennomføring og det praktiske rundt fagdagane.

Sølvi Heimestøl, FOUSAM sin kontaktperson i fagnettverket.

Les meir om fagnettverket her

Hvordan snakke med voksne om barnas situasjon? Hvordan snakke med barna? Tør jeg?

Bilde: colourbox.com

D I G I T A L T R E N I N G S S A M L I N G

1 7 . M A R S 2 0 2 1 k l: 09 – 1 3

For alle som i sin jobb (kommuner/helseforetak/andre) møter voksne som har somatiske/psykiske eller rusrelaterte helseutfordringer og som har barn. Også for alle som i sin arbeidshverdag møter barn som har foreldre/søsken med helseutfordringer.

Dette blir en dag hvor vi får trent på å tørre! Hvordan få til gode samtaler med barn og foreldre?

Program kommer.

Det blir en praktisk dag med noen innlegg og mye trening. Samlingen blir på Teams, den er gratis og dere vil få tilsendt lenke før samlingen.

Meld deg på HER

Midler til nytt samhandlingsprosjekt

Helsedirektoratet lyste i november ut tilskuddsordningen Hospitering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Karmøy kommune tok initiativ til å søke og Interkommunal Samhandlingskoordinator fikk har hatt ansvaret for å utforme søknaden som et samarbeid mellom Karmøy og Haugesund kommune og Helse Fonna foretak. Prosjektet er planlagt som en pilot i 2021 for å utvikle en modell som kan spres til hele Helse Fonna-regionen i første omgang, og deretter er muligheten der for et utgangspunkt for en nasjonal modell.

Målet for tilskuddsordningen er å utvikle og spre gode modeller for hospitering av ansatte og er knyttet opp mot eldrereformen Leve hele Livet. Arbeidet skal derfor primært rettes mot samarbeid om to av de prioriterte gruppene i forbindelse med etablering av helsefellesskap; skrøpelige eldre og eldre med flere kroniske lidelser.

Helsedirektoratet har tildelt tilskudd til to prosjekt, hvorav samhandlingsprosjektet i Helse Fonna utgjør det ene, og som har mottatt 3 millioner kroner for 2021. I vurderingen ble det lagt vekt på at det i søknaden er gitt en tydelig og detaljert beskrivelse av i hvor stor grad man har eksisterende samarbeidsstrukturer og relevant erfaring å bygge på.

I januar går arbeidet i gang. Vi har et godt utgangspunkt i vår felles hospiteringsavtale som er forankret i tjenesteavtale 6. Nå får vi muligheten til å videreutvikle denne og med mål om å øke kompetansen, optimalisere informasjonsoverføring og bedre koordineringen i overføringen mellom tjenestenivåene for de skrøpelige eldre.

Foto: Eirik Dankel

«Vi gleder oss til å få prosjektleder på plass og etablere en tverrfaglig prosjektgruppe på nyåret. Da kan den virkelige jobben endelig starte», avslutter Marianne Hauge Wennersberg, Interkommunal Samhandlingskoordinator.

Julehelsing frå leiar i Samhandlingsutvalet

Bilde: colourbox.com

Eit spesielt år er over, eit år med mange utfordringar som følgje av pandemisituasjonen.  Det har også vore eit år der kontakten mellom kommunar og helseføretak, og kommunar i mellom har vore tettare ein nokon gong før. Det har vore eit tid der me har lært oss å arbeida på ein anna måte, og ei tid der kjensla av samhald har vore sterk.

På vegne av Samhandlingsutvalet i Helse Fonna regionen, vil eg takka for den samarbeidsvilja som er vist og den innsatsen som er gjort.

Med ønske om ei fredfull og god jul!

Foto: Eirik Dankel

Leiar i Samhandlingsutvalet

Reidun Rasmussen Mjør

Faglege nettverk, ein viktig del av samhandlings-strukturen vår

 «Sjølv om vi er små kvar for oss, så ser vi at vi er ein del av eit større system og utgjer ein forskjell for pasienten.»  

Kommunal representant i fagnettverksmøte hausten 2020

Når representantar for brukarane og fagpersonar  frå kommunar og føretak møtes, er fokuset å finne gode løysingar for pasientar og pårørande.  Fagpersonane er nært faget sitt og brukarane kjenner kor skoen trykker – eit godt utgangspunkt for å løyse utfordringar både gjennom prosjekt, utviklingsarbeid, deling av kompetanse og felles arbeid med rutinar og flyt.

Fagnettverka under FOUSAM -paraplyen  er ein slik møteplass der mandat og handlingsplan gir retning og struktur for samarbeidet. Samhandlingsutvalet er styringsorganet  for FOUSAM og gir oppdrag knytt til samhandlinga og oppfølging av samarbeidsavtalane mellom føretak og kommunar. Her er faglege nettverk sentrale da kompetansen innan dei ulike fagområda er samla samla her. Per i dag har vi 11 faglege nettverk.

Sjå oversikten over faglege nettverk her.

Tilbakemeldingane er så langt at vi har lært mykje i denne nye elektroniske verden som  vi tar med oss vidare. Elektroniske møte kan ikkje erstatte fysiske, men kan kombinerast i større grad enn før, noko som vil gjere det både enklare og tidsbesparande å delta i nettverksarbeid.

Gode møter der alle blir høyrt og sett er viktige for at samarbeid skal gje resultat. Her har 2020 med Coronapandemien utfordra nettverka på ein spesiell måte. Fysiske møte er blitt erstatta av elektroniske, noko som har gitt både tekniske utfordringar med elektroniske plattformer som ikkje kommuniserer, og stilt større krav til fasilitering for å få til god samhandling. Her har dei faglege nettverka «snudd seg rundt» og vore både kreative og omstillingsdyktige for å få gjennomført alt frå nettverksmøte til prosjekt og kurs/ fagutvikling.

Regjeringa sitt krav til etablering av helsefelleskap og arbeid knytt til ny nasjonal sykehusplan og samordning av utviklingsplanar i føretak og kommunar, er ei viktig sak for Samhandlingsutvalet dette året.  Dei faglege nettverka er eit viktig trinn i helsefelleskapet og det pågår difor ei evaluering denne hausten og vinteren. Kva meiner nettverka sjøl har fungert godt og kva skal til for at dei skal fylle rolla si i det nye helsefelleskapet på ein enda betre måte. Dette er viktige tilbakemeldingar som Samhandlingsutvalet treng i arbeidet sitt. FOUSAM gjennomfører evalueringa i alle nettverka etter same mal og med likeverdige spørsmål.

Refleksjonar rundt kva som har fungert godt i eit av dei faglege nettverka.

2020 er eit år vi alle vil huske, det har utfordra oss på  alle vis og ikkje minst på å finne gode måtar å samhandle på! Faglege nettverk i FOUSAM har kjent på utfordringane og kan hende «sett oss litt ut» i mars, men dei fleste nettverka er no i god gang og ser at dei er nyttige både i krisetid og i fredstid.

Meir om regjeringa sitt krav til helsefellesskap her