Vellukka fagdag om korleis motivere til endring

Ole Petter Hjelle.
Foto: athenas.no

Årleg gjennomfører FOUSAM sine ulike nettverk fagdagar. 27 november vart det gjennomført webinar med hjerneforskar og fastlege Ole Petter Hjelle.

Dette var et samarbeid mellom Nettverk for læring og mestring i Helse Vest, og FOUSAM sine to fagnettverk for folkehelse og læring og mestring. Over 200 var påmeldt seminaret frå fjernt og nært og kunne delta i heile desember månad. Omlag 160 følgde seminaret den aktuelle dagen. Tilbakemeldingane var gode, at undervisninga var klar, enkel å følge via nett og praktisk retta.

Sølvi Heimestøl, Rådgjevar i FOUSAM og leiar for Nettverk for læring og mestring i Helse Vest.

Sølvi Heimestøl innleia dagen med korleis samhandlingsstrukturen er organisert i Helse Fonna-regionen, før Hjelle ga oss et engasjerende foredrag om korleis me konkret kan motivere til å endre dårlege vanar.

Ein inspirerande dag!

«Står det at man skal ivareta barn som pårørende, så skal man det – uansett om man synes samtalen er vanskelig»

Utspillet kommer fra en av representantene i Helse Fonna sitt ungdomsråd.

Som en del av fagnettverket Barn og unge, opprettet FOUSAM tidligere i år en egen ressursgruppe for å samhandle bedre om å ivareta barn og søsken som er pårørende.

Hensikten med ressursgruppa er å øke kunnskap, kompetanse og samhandling. Ressursgruppa består av representanter fra ulike kommuner, helseforetaket, FOUSAM og Ungdomsrådet i Helse- Fonna.

Gruppa har hatt jevnlige møter gjennom høsten, og satte seg tidlig et mål om å gjennomføre et fellesmøte for alle barneansvarlige på sykehuset, og alle i kommunene med ansvar for Barn som pårørende. Den17. november møttes vi alle digitalt og vi fikk et innblikk i hvor mange i Helse- Fonna regionen som jobber med Barn som pårørende.

Det var 36 maskiner pålogget i møtet. Enkelte steder satt flere i samme rom, så vi er strålende fornøyde med deltakelsen, og ser fram til neste gang vi samles, våren 2021!

Etter denne fellesdagen kan vi med sikkerhet slå fast at vi har veldig mange dyktige kollegaer, både i kommunene og på sykehuset, som er med på å løfte fram barna og deres pårørenderolle.

Siv Emberland fra Ungdomsrådet skal ha en særlig stor takk, som raust delte sin historie om det å være søsken som pårørende, og som kom med viktige innspill til hvordan vi kan møte barn og unge når mor, far eller søsken har en sykdom eller skade.

Den årlige fagdagen planlegges gjennomført i mars 2021, med tema «Hvordan snakke med foreldrene om barnas situasjon, når det er sykdom i nær familie«

Endelig dato er ikke avklart, men vi håper mange benytter anledningen til å melde seg på når den tid kommer!

På vegne av ressursgruppa vil jeg ønske dere alle en god og fredfull julehøytid, og de beste ønsker for det nye året!

Cathrine Kvamsø Olsen, koordinator for Barn som pårørende, klinikk psykisk helsevern

FOUSAM-teamet hevar kompetansen på digital formidling

FOUSAM-teamet er opptatt av å være fagleg oppdaterte, og har eit ansvar for å bidra til å spre ny kunnskap. I år handlar det i stor grad om å møte tida me er i gjennom gode digitale tilbod.

Takka vera læring- og mestringsnettverket i Helse Vest, hadde me i november moglegheit for å invitera Vibeke Holtskog til å ha ein digital workshop for oss. Læring- og mestringsteamet i Helse Fonna hadde ansvar for dagen. FOUSAM-teamet deltok saman med arbeidsgruppa for helsepedagogikk, og læring- og mestringskontaktane ved Stord og Odda sjukehus vart også inviterte med.

foto: vibeke.holtskog.no

Holtskog er utdanna språklærar med fordjuping i didaktikk, og har vidareutdanning innan retorikk, kommunikasjon og leiing. Ho er medforfattar av fleire lærebøker innan språk, motivasjon og didaktikk, både for grunnskole og universitet.

I 2018 ga ho ut eiga bok «Formidling som funker – Din guide til gode presentasjoner» (Universitetsforlaget). Denne er FOUSAM-teamet godt kjend med,  og den er mellom anna ein del av kunnskapsgrunnlaget i utvikling av FOUSAM sitt eige formidlingskurs.

Foto: skjermdump fra workshopen

Temaet for dagen var korleis gje god digital pasient- og pårørandeopplæring i grupper, med hovudfokus på korleis fremje dialog og erfaringsutveksling. Noko me veit frå erfaring kan vera utfordrande, når me ikkje er fysisk saman.

Takk til Vibeke Holtskog for ein motiverande dag! Me ser fram til å ta i bruk den nye kunnskapen gjennom nettverksarbeid og når me skal arrangere ulike kurs i 2021.

Digital læring og mestring på agendaen

I desember hadde læring- og mestrings-nettverket sin årlige fellesdag hvor deltagere fra alle deler av regionen var samlet. Både brukere, kommuner og alle sykehusene i foretaket var til stede via Teams.

Det er ingen hemmelighet at den digitale hverdagen har vært et fokus i læring- og mestringsnettverket dette året.

Hvordan kan vi samhandle for å tilby god pasient- og pårørendeopplæring i grupper under en pandemi? Hva trenger vi å lære mer om for å tilby et godt tilbud innen friskliv, læring og mestring? Spørsmålene er viktige.

Tilbudene har blitt arrangert ulikt i år. Mens noen har avlyst alle tilbudene, har andre arrangert fysiske tilbud med strenge smittevernhensyn.

Noen få har utelukkende arrangert digitale tilbud for pasienter/brukere og pårørende. Tre hovedutfordringer er løftet frem; digital kompetanse, teknisk utstyr og at brukerne/pasientene ikke ønsker et digitalt tilbud.

Vi er alle enige om å se på og ta hensyn til de utfordringene vi har. Det finnes likevel positive sider. Et digitalt supplement er en del av fremtiden, og pandemien har gjort oss bedre rustet til denne endringen. Det er lettere å nå ut til hele regionen med et digitalt tilbud, og for noen kan det kanskje være tryggere å delta fra egen stue. Ikke minst er det smittefritt. Vi skal utnytte de digitale mulighetene vi har, og i mellomtiden gleder vi oss alle til å møtes igjen fysisk!

Ordskyen viser hvordan nettverket mener vi bør prioritere fremover for å tilby gode digitale gruppetilbud i regionen.

Nytilsette i Recovery Ressursbase

Aktiviteten ved ressursbasen trappes opp ved at basis-teamet i Recovery Ressursbase blir styrket.

Velkommen til Connie Straume og Gro Carlsen. Vi har gledet oss!

«Det er godt å få både erfarings- og fagkompetansen på plass i utviklingsarbeidet ressursbasen bidrar med inn mot kommuner og foretak», sier Veronica Lopez.

Det har uansett vært en aktiv høst for recovery-satsingen, der de enkelte kommunene har startet opp med sine lokale kurs av «Mitt liv mine valg» både i Karmøy, Haugesund, Bømlo og Kvinnherad. Dette medfører evalueringsarbeid for oss i ressursbasen, og det er kjekt å se at stadig nye kursdeltakere synes dette kurskonseptet er svært nyttig.

Vi har også et godt samarbeid med Jæren recovery college og Bergen recoveryskole om utvikling av en felles ressursbase for opplæring av kursledere på recoverykurs.
Se her for å lese mer om recovery-satsingen i Helse Fonna-regionen og samarbeid regionalt.

Ny lærebok – «Helsepedagogiske metoder»

med kapittelbidrag fra rådgiver i FOUSAM, Sølvi Heimestøl.

Formålet med boka er gi deg, som er opptatt av økt helsekompetanse i befolkningen, noen verktøy med på veien.

Boka har nettopp mottatt flott anmeldelse i Tidsskriftet, se her.

Boken er praktisk rettet, men du finner også aktuell teori og forskning innen helsepedagogikk. Eksempler på tilnærminger og metoder som tas opp er motiverende intervju (MI), bruk av kognitive perspektiver og verktøy, modeller for brukermedvirkning i utvikling av mestringskurs og den didaktiske relasjonsmodellen.

Målgruppe for boken er i hovedsak bachelorstudenter på helsefag, men den er også aktuell for masterstudenter, forskere, fagpersoner og brukerrepresentanter som er knyttet til arbeid med læring og mestring og opplæring av pasienter og pårørende.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) ved André Vågan, seniorrådgiver,  er ansvarlig redaktør og boken er utgitt på Gyldendal Akademisk forlag. Erfarne fagpersoner og forskere med et sterkt engasjement for det de skriver om, er bidragsytere til de ulike kapitlene i boka. En av dem er rådgiver i FOUSAM, Sølvi Heimestøl, som har lang erfaring fra arbeid med læring og mestring.  

Her kan du lese mer om boka

Recovery-workshop med flott gjeng!

Recvovery Ressursbase, Bergen Recoveryskole og Jæren Recovery College på workshop med god avstand i september 2020

Worshop med flott gjeng fra Jæren Recovery college og Bergen Recoveryskole

Gjengen er godt i gang med samarbeid om kursledermodul for recoverykurs, sier Kari Nygård og Veronica Lopez som sammen med Sigrid Bøthun har representert Recovery ressursbase i dette arbeidet.

«Givende og lærerikt å utveksle erfaringer på tvers av miljøene !»

«Det er spennende å se at til tross for ulike modeller har vi mest til felles!»

Det har vært en aktiv høst for recovery-satsingen der de enkelte kommunene har startet opp igjen med sine lokale kurs av «Mitt liv mine valg» både i Karmøy, Haugesund, Bømlo og Kvinnherad. Dette medfører evalueringsarbeid for oss i ressursbasen, og det er kjekt å se at stadig nye kursdeltakere synes dette kurskonseptet er nyttig.

Ressursbasen har gjennomført samling for kursledere som allerede driver recoverykurs, og et eget kurslederkurs for nye som skal bli med å føre «Mitt liv-mine valg» videre.  Tysvær kommune er godt i gang med arbeidet, og ansatte der sier de fikk en god start ved deltakelse på kurslederkurset, og ved å få tilgang på materiell og veiledning fra ressursbasen. De vil starte rekruttering av deltakere fra psykisk helse og rusfeltet, og ha sitt eget kurs klart til start etter nyttår. 

Det pågår samarbeid også med Jæren Recovery College og Bergen Recoveryskole, om utvikling av en felles ressursbase for opplæring av kursledere på recoverykurs.
Spennende å bygge opp en regional ressursbank på tvers av våre recoverymiljøer.

Se her for mer informasjon om Jæren Recovery College

Se her for mer informasjon om Bergen Recoveryskole

Se her for mer om Recovery Ressursbase i FOUSAM

Korleis motivere til endring?

Tid og stad

Webinar Fredag 27.nov kl 10-14

I samarbeid med Nettverk for læring og meistring i Helse Vest, inviterer FOUSAM til fagdag for alle som arbeider med folkehelse, læring og meistring.

Program

kl 09. 45 Pålogging og test

kl 10.00 Velkommen
Samarbeid i Helse Fonna-regionen for å fremme folkehelse, læring og mestring. ved Sølvi Heimestøl, rådgiver i Samhandling, Helse Fonna og FOUSAM

kl 10.15 Endring og motivasjon – kva skal til? ved Ole Petter Hjelle, fastlege, hjerneforsker

kl 11.30 Pause

kl 12.00 Fortsettelse: Ole Petter Hjelle, Endring og motivasjon – kva skal til?

kl 14. 00 Takk for i dag.

Registrer deg her innen 22.nov. for å delta

Når du er registrert får du tilsendt lenke til seminaret.

Arrangør

Nettverk for læring og mestring i Helse Vest, og FOUSAM ved Fagnettverk folkehelse og Fagnettverk læring og mestring.

Dette er Ole Petter Hjelle

Ole Petter Hjelle er kjent for å vera ein av Norges beste formidlarar og førelesarar! Som lege og hjerneforskar stiller han med sterk faglig kunnskap og bygger føredraga sine rundt erfaringar og forsking. Han underviser både pasientar, fagpersonar og studentar og er kjent som «treningslegen» etter at han starta ei mosjonsgruppe der han trenar saman med pasientane sine.


Korleis motivere til endring? er tittelen på fagdagen. Mange har uvanar dei er misnøgde med, men som dei likevel ikkje får til å endre. Lenge har det blitt snakka om kor vanskelig det er å endre inngrodde atferdsmønstre hos mennesker. Nyare forskning viser at hjernen vår har ein fantastisk evne til endring, berre me brukar rett framgangsmåte!

Ole Petter Hjelle har etter utbruddet av Covid 19 hatt over 50 digitale seminarer.

Oi! klærne har krympa…

Velkommen til fagdag om overvekt og fedme blant personer med psykisk utviklingshemming!

Program 11 . november 2020

Kl. 10.00-10.15
Velkommen

Kl. 10.15-10.35
En suksesshistorie fra Karmøy

Kl. 10.35-11.10
Utviklingshemming, overvekt og livsstilsendring
Habilitering voksne (HAVO) Annett Henriksen, spesialfysioterapeut

Kl. 11.10-11.40
Hva er et sunt kosthold? Systematisk ernæringsarbeid
Eli Moksheim, klinisk ernæringsfysiolog

Kl. 11.40-12.00 Pause

Kl. 12.00-13.30
Sagene Bydel, Oslo: Erfaringer med ernæringsarbeid
Kristine Nordkvelle, klinisk ernæringsfysiolog

Kl. 13.30-14.00
Spørsmål, oppsummering og avslutning

Programforside. (Illustrasjon)