Samhandlingsstruktur

FOUSAM sine oppgaver

Samhandling for gode pasientforløp

FOUSAM skal bidra til å utvikle bedre pasientforløp og helsetjenester ved å:

  • Gi prosjektstøtte – fra planlegging til evaluering og implementering
  • Etablere og følge opp faglige nettverk og arbeidsgrupper
  • Kartlegge kompetansebehov og koordinere kompetansetiltak
  • Sikre reell brukermedvirkning
  • Stimulere til forskning og innovasjon
  • Skape en samhandlingsarena gjennom forsknings- og erfaringskonferanser samt workshops for helsepersonell, politikere og brukere
  • Ivareta sekretariat for Samhandlingsutvalget (SU).

Arbeidsmetoder

FOUSAM legger til rette for gode samarbeids- og arbeidsprosesser i faglige nettverk, arbeidsgrupper og prosjektgrupper. I disse gruppene er både erfarne brukere, ulike profesjoner og nivåer i helsetjenesten og fagpersoner fra høgskolen representert. Alle grupper har en kontaktperson i enheten som følger arbeidet og fungerer som fasilitator. I hvor stor grad kontaktpersonen er involvert i selve arbeidet er noe ulikt og blir vurdert ut fra behov.

FOUSAM sin rolle som fasilitator tar utgangspunkt i «Practice Development»-tilnærming. Flere i teamet har tilegnet seg kompetanse på «Practice development» (PD) og bruker dette sammen med annen erfaring og kunnskap om veiledning, pedagogikk, ledelse og prosesstyring i sin tilnærming som fasilitatorer.

Fasilitatorrollen i FOUSAM handler om å styre prosesser med mål om å få til godt samarbeid for å utvikle gode helsetjenester. Godt samarbeid fordrer et godt klima der deltakerne er trygge nok til å delta i dialog og fremme egne meninger. Grunnlaget ligger i respekt, felles forståelse og eierskap til oppdrag og mandat, like muligheter for alle og deling av kunnskap og kompetanse.

FOUSAM-teamet har internt utviklet gode samarbeidsrelasjoner og strukturer og brukt PD-metoden for å effektivisere arbeidet og kommunikasjonen. Vi har erfart at god møtestruktur sikrer framgang i arbeidet og at alle blir møtt på sine behov. Møtestrukturen vi har utviklet tar i bruk kreative verktøy og nyttes i faglige nettverk, arbeidsgrupper og prosjektgrupper etter behov og ønske fra den enkelte gruppe og kontaktperson i FOUSAM. Enheten tilbyr også veiledning i bruk av denne møtestrukturen.

Fasilitering benyttes målrettet i enkeltprosjekt. Fokus er da å styrke kvaliteten på prosjektet ved å klargjøre mål og visjoner, involvere prosjektdeltakere og bidra til godt og likeverdig samarbeid. Ikke minst skal fasiliteringen bidrar til at prosjektet jobber i henhold til sitt mandat.

Finansiering

Finansieringen av FoU-enhet for samhandling er delt likt mellom de tre samhandlingspartene.

Kommunene bidrar ved innbetaling per innbygger. Høgskolen på Vestlandet og Helse Fonna helseforetak bidrar tilsvarende i form av stillingsressurser.

Regnskap 2016

Inntekter
Overføring 2015617 000
Inntekt 2016905 000
Sum inntekter1 522 000
Kostnader
Lønnskostnad og frikjøp534 000
Sum lønnskostnader534 000
Driftskostnader
Møter, konferanser og arrangement97 000
Brukerrepresentasjon51 000
Øvrige driftsutgifter118 000
Sum driftsutgifter266 000
Sum kostnader (lønn og driftsutgifter)800 000
Resultat / overført til 2017722 000

Helse Fonna sitt bidrag med personell: kr 1 150 000
Helse Fonna bidrar med ressurser i form av FoU-rådgivere. I tillegg er Læring- og mestringsteamet organisatorisk lagt til FOUSAM.

Høgskolen sitt bidrag med personell og driftsutgifter: kr 1 630 000
Høgskolen på Vestlandet (tidligere Høgskolen Stord/Haugesund) bidrar med ressurser i form av leder og FoU-rådgivere. Høgskolen dekker også kostnader knyttet til kontor, regnskapsføring og andre administrative tjenester for FOUSAM.

Årsmelding

Årsmelding 2017

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna helseforetak, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Fonna-regionen. Finansieringen er delt likt mellom samhandlingspartene.

FOUSAM har 3.15 stillinger. Læring- og mestringsteamet i Helse Fonna (LMS-team) er organisatorisk lagt til FOUSAM og styrker enheten med 1,6 stillinger.

Medarbeiderne i FOUSAM har bred og tverrfaglig kompetanse og har gjennom året tilegnet seg ytterligere erfaring som fasilitatorer samt videreutviklet rollen. Enheten har hatt tolv interne møter og en felles samling med LMS-teamet i fjor.

Satsingsområdene til FOUSAM er foreslått av partene og står uendret fra 2014. Til sammen har FOUSAM gitt prosjektstøtte til tolv samhandlingsprosjekter og har fulgt opp ti faglige nettverk og to arbeidsgrupper i 2017. To doktorgradsstipendiater var tilknyttet enheten i tillegg til forskergruppen «Helseteam for eldre» som bistår med rådgiving og videreutvikling av «Helseteam for eldre»-modellen og Forskergruppen «FIHCS» som ble etablert for å utvikle metoder i samarbeidsbasert praksisutvikling.

En viktig oppgave FOUSAM har er å skape samhandlingsarenaer i regionen. I 2017 har enheten gjennomført forskjellige pasient- og pårørendekurs, temakvelder, fagdager og workshops i samarbeid med partene. I tillegg har FOUSAM arrangert firedagers grunnkurs i helsepedagogikk, påfyllsdag og kurs spesielt for de som arbeider med ungdom, todagers formidlingskurs og ØH-kompetansepakke som en del av kompetansehevingen enheten tilbyr.

FOUSAM skal bidra til økt brukermedvirkning i samhandlingsfeltet. For å sikre reell brukermedvirkning i regionen har enheten ansatt egen erfaringskonsulent. Sammen med Helse Fonna har en utviklet en brukerbank som er et verktøy for å rekruttere brukerrepresentanter til råd og utvalg, forskning og utviklingsprosjekter i FOUSAM- og Helse Fonna-regi. I tillegg ble det arrangert samlinger for brukerorganisasjoner og erfaringsformidlere.

Det er fortsatt behov for å gjøre FOUSAM bedre kjent i regionen. Kommunikasjonsaktivitetene hadde derfor som mål å sikre en felles forståelse av nytteverdien enheten har. I tillegg har FOUSAM støttet prosjekter, nettverk og arbeidsgrupper med forskjellig markedsføringsmateriell.

FOUSAM ser tilbake på nok et år med høy aktivitet og opplever å bidra i stor grad til samhandlingen i vår region. Vi ivaretar oppgaven som Samhandlingsutvalgets utøvende organ og samhandlingsarena for kommunene, helseforetak og høgskolen.

Tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere og FoU-rådgivernes erfaringer underbygger stadig at vi sammen får til mye. Vi har både oversikt, kontakter hos partene, bidrar som fasilitator og tilbyr oppfølging og støtte i utvikling av helsetjenestene. I 2017 har aktiviteten vår særlig vært rettet mot støtte i ledelse av faglige nettverk og arbeidsgrupper og i mindre grad prosjekter.

Strategien fremover er å fokusere på å styrke forskning og innovasjon i fellesskap. Arbeidsgruppen for videreutvikling av FOUSAM, med representanter fra alle tre parter, vil fortsette arbeidet i 2018 for å se på hvordan FOUSAM organisatorisk, økonomisk og faglig kan være et verktøy for konkret samarbeid om forskning i trepartssamarbeidet.

FOUSAM ser frem mot et nytt år med høy aktivitet og god samhandling.

Les hele årsmeldingen 2017.