Samarbeidsavtalar

Samarbeidsavtalar er sett saman av tenesteavtalar og særavtalar.

Sjukehus og primærhelsetenesta skal samarbeide slik at pasientane i større grad opplever samordning, kontinuitet og fagleg god kvalitet gjennom heile pasientforløpet.

Difor er det laga eigne samarbeidsavtalar med kommunane i Helse Fonna-området. Avtalane er likelydande for alle kommunane, med unntak av særavtalar.

Les samarbeidsavtalane med tenesteavtalar og særavtalar på Helse-Fonna si side, ved å gå inn på kommune og vidare inn på avtale:

Det er laga eigne følgjeavtalar med kommunane. Les dei her på Helse Fonna si side.