Fagnettverk

Faglige nettverk etablert med mandat fra Samhandlingsutvalget

Faglige nettverk blir opprettet for å sikre gode pasientforløp på tvers av nivå. Hovedfokus skal være fagutvikling, pasientforløp og oppfølging av viktige områder i samarbeidsavtalene mellom foretak og kommunene. Nettverket skal også ha oversikt på arena og kanaler for samarbeid på feltet.

Samhandlingsutvalget etablerer og godkjenner faglige nettverk mellom kommunene og Helse Fonna, slik det er beskrevet i samarbeidsavtalene (tjenesteavtale 6, punkt 2 og tjenesteavtale 2, punkt 11). Høgskolen inviteres inn og deltar i der det er relevant. Alle nettverk har en kontaktperson i FOUSAM. Fagseminar og liknende arrangeres i samarbeid med enheten. Nettverkene utarbeider årlig handlingsplan og rapporterer utført aktivitet til FOUSAM.
.


Oversikt over faglige nettverk med mandat fra SU

Akuttberedskap
Nettverk for akuttberedskap vart etablert som ein del av samhandlingsreforma, som ein av dei fyrste avtalane, og som vedlegg til overordna samarbeidsavtale.
→ meir informasjon

Barn og unge
SU har vedtatt å støtte opprettelse av faglig nettverk for barn og unge. Nettverket ble etablert i begynnelsen av 2015.

mer informasjon

Eldremedisin
Det nye Eldremedisinsk nettverk består av medlemmer fra fagnettverk geriatri, som har vært i drift i noen år allerede, og demensnettverket som er et tidligere nettverk drevet gjennom Alderspsykiatrisk poliklinikk. Begge nettverk har mange av de samme utfordringene i sin arbeidshverdag og det samme behov for kompetanseheving, erfaringsutveksling og deltakelse i fagnettverk.
→ mer informasjon

Folkehelse
Det er besluttet i samhandlingsutvalget å opprette et fagnettverk for folkehelsearbeid i Helse Fonna-område.
→ mer informasjon

IKT
Skal ein få til samhandling som understøttar heilskaplege behandlings- og omsorgskjeder, er gode og funksjonelle IKT–løysingar ein føresetnad. Januar 2013 blei IKT-nettverket etablert for å sørgje for at dette fokuset blir ivaretatt.
→ meir informasjon

Kommunale ØH-døgntilbod
Hausten 2017 vart det etablert eit fagleg nettverk for kommunale ØH-døgntilbod på initiativ frå fagmiljøet.
→ meir informasjon

Kreftomsorg og lindrande behandling
Nettverket i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde har eksistert sidan 2003. Frå og med 01.02.2015 blei nettverket godkjent av Samhandlingsutvalget som fagleg nettverk mellom kommunane og Helse Fonna, og tilslutta FOUSAM.
→ meir informasjon

Læring og mestring
Fagnettverket for læring og mestring ble opprettet av samhandlingsutvalget i januar 2013. Nettverket har et felles mandat og har representanter fra kommuner, foretak og brukerorganisasjoner i hvert sykehus/DPS-område.
→ mer informasjon

Tuberkulose
Tuberkulosenettverket skal se på hele pasientforløpet av tuberkulosepasientene i både spesialist- og kommunehelsetjenesten. Ved oppstartsmøtet 23. oktober 2014 var 7 kommuner representert.
→ mer informasjon

Velferdsteknologi
Fagnettverk velferdsteknologi har sitt utspring i et nettverk som ble opprettet da ti kommuner på Haugalandet startet opp et velferdsteknologiprosjekt i samarbeid med Haugaland Vekst. Det nye fagnettverket skal være tverrfaglig sammensatt og medlemmene skal representere sin organisasjon i nettverket og ha ansvar for spredning i sin organisasjon.
→ mer informasjon