Arbeidsmetoder

FOUSAM legger til rette for gode samarbeids- og arbeidsprosesser i faglige nettverk, arbeidsgrupper og prosjektgrupper. I disse gruppene er både erfarne brukere, ulike profesjoner og nivåer i helsetjenesten og fagpersoner fra høgskolen representert. Alle grupper har en kontaktperson i enheten som følger arbeidet og fungerer som fasilitator. I hvor stor grad kontaktpersonen er involvert i selve arbeidet er noe ulikt og blir vurdert ut fra behov.

FOUSAM sin rolle som fasilitator tar utgangspunkt i «Practice Development»-tilnærming. Flere i teamet har tilegnet seg kompetanse på «Practice development» (PD) og bruker dette sammen med annen erfaring og kunnskap om veiledning, pedagogikk, ledelse og prosesstyring i sin tilnærming som fasilitatorer.

Fasilitatorrollen i FOUSAM handler om å styre prosesser med mål om å få til godt samarbeid for å utvikle gode helsetjenester. Godt samarbeid fordrer et godt klima der deltakerne er trygge nok til å delta i dialog og fremme egne meninger. Grunnlaget ligger i respekt, felles forståelse og eierskap til oppdrag og mandat, like muligheter for alle og deling av kunnskap og kompetanse.

pd_school_5 pd_school_6 pd_school_7

FOUSAM-teamet har internt utviklet gode samarbeidsrelasjoner og strukturer og brukt PD-metoden for å effektivisere arbeidet og kommunikasjonen. Vi har erfart at god møtestruktur sikrer framgang i arbeidet og at alle blir møtt på sine behov. Møtestrukturen vi har utviklet tar i bruk kreative verktøy og nyttes i faglige nettverk, arbeidsgrupper og prosjektgrupper etter behov og ønske fra den enkelte gruppe og kontaktperson i FOUSAM. Enheten tilbyr også veiledning i bruk av denne møtestrukturen.

Fasilitering benyttes målrettet i enkeltprosjekt. Fokus er da å styrke kvaliteten på prosjektet ved å klargjøre mål og visjoner, involvere prosjektdeltakere og bidra til godt og likeverdig samarbeid. Ikke minst skal fasiliteringen bidrar til at prosjektet jobber i henhold til sitt mandat.