Finansiering

Finansieringen av FoU-enhet for samhandling er delt likt mellom de tre samhandlingspartene.

Kommunene bidrar ved innbetaling per innbygger. Høgskolen på Vestlandet og Helse Fonna helseforetak bidrar tilsvarende i form av stillingsressurser.

Regnskap 2016

Inntekter
Overføring 2015 617 000
Inntekt 2016 905 000
Sum inntekter 1 522 000
Kostnader
Lønnskostnad og frikjøp 534 000
Sum lønnskostnader 534 000
Driftskostnader
Møter, konferanser og arrangement 97 000
Brukerrepresentasjon 51 000
Øvrige driftsutgifter 118 000
Sum driftsutgifter 266 000
Sum kostnader (lønn og driftsutgifter) 800 000
Resultat / overført til 2017 722 000

Helse Fonna sitt bidrag med personell: kr 1 150 000
Helse Fonna bidrar med ressurser i form av FoU-rådgivere. I tillegg er Læring- og mestringsteamet organisatorisk lagt til FOUSAM.

Høgskolen sitt bidrag med personell og driftsutgifter: kr 1 630 000
Høgskolen på Vestlandet (tidligere Høgskolen Stord/Haugesund) bidrar med ressurser i form av leder og FoU-rådgivere. Høgskolen dekker også kostnader knyttet til kontor, regnskapsføring og andre administrative tjenester for FOUSAM.