TREFF MEG!

Møter du UNGDOM med helseutfordringar i din arbeidskvardag? Har du behov for inspirasjon og meir kompetanse for å legge til rette for  gode møte med den enkelte og i gruppe?

Kurset fokuserer på viktige element i samspelet mellom helsepersonell og ungdom, og korleis helsearbeidaren kan bidra til auka mestringsevne hos den unge. Utgangspunktet er det «gode møtet», både individuelt og i grupper. Målet er å bidra til refleksjon over egen praksis og synleggjere mulige samarbeidsløysingar i møtet med unge og deira nærståande.

«Helsefolk som veit at du er ungdom og som veit korleis ein snakkar med ungdom – det er det vi treng!»

MÅLGRUPPE

Tilsette i kommune- og spesialisthelseteneste som i sin arbeidskvardag møter unge med helseutfordringar og deira pårørande.

TIDSPUNKT

Kurset blir arrangert ein gong i året.

KONTAKT

Kontaktperson: Sølvi Heimestøl

Mob: 99 62 93 65

Epost solvi.heimestol@helse-fonna.no