Film/e-læringsverktøy

Brukermedvirkning i praksis

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (www.mestring.no) har laget fire korte filmer som belyser muligheter og utfordringer ved brukermedvirkning i utvikling av lærings- og mestringstilbud. I filmene vil du bli nærmere kjent med hva brukermedvirkning er, hvorfor det er viktig og hvordan vi best kan få til medvirkning i utvikling av tilbud. Det er også en egen film om rekruttering av brukerrepresentanter. Filmene kan benyttes til undervisning eller foredrag og som verktøy i arbeidet med kompetanseheving innen lærings- og mestringsfeltet.

→ Hva er brukermedvirkning (3:33)
→ Hvorfor er brukermedvirkning viktig (4:09)
→ Hvordan få til brukermedvirkning i praksis (4:34)
→ Rekruttering av brukerrepresentanter (3:43)

 

Motiverende samtale
Motiverende samtale er det norske navnet på metoden Motivational Interviewing som ofte blir forkortet til MI. Metoden er en målrettet og klientsentrert samtaleform som kan brukes når man ønsker å bygge opp en klients indre motivasjon til endring. MI kan brukes på mange områder der endring av problematisk atferd er ønskelig, for eksempel i forbindelse med terapi, i forhold til rådgivning og i konsultasjon, m.m.

→ MI-filmer

 

Samvalg

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring har laget læringsressursene eLæring om samvalg og en animasjonsfilm om samvalgsverktøy. Begge er utviklet i samarbeid med Regionsfunksjon for kunnskapsstøtte i Helse Sør-Øst.

→ eLæring om samvalg
→ animasjonsfilm om samvalgsverktøy

 

KOLS

→ E-læringskurs «KOLS for pasienter og pårørende, for kommunehelsetjenesten og for spesialisthelsetjenesten»

 

Diabetes

→ E-læringskurs «Diabetes»

 

Høyt og lavt stoffskifte

→ E-læringskurs «Høyt og lavt stoffskifte»